Түркістан қаласы әкімдігінің 2014 жылғы 16 шілдедегі №985 «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын, жан басына шаққандағы қаржыландыру және ата-ананың ақы төлеу мөлшерін бекіту туралы» қаулысына өзгерістер енгізу тура

ЖОБА

 

ТҮРКІСТАН ҚАЛАСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ

ҚАУЛЫ

«_____» _______________                                                            № ______                                                              Түркістан қаласы

 

Түркістан қаласы әкімдігінің

2014 жылғы 16 шілдедегі №985

«Мектепке дейінгі тәрбие мен

оқытуға  мемлекеттік білім беру

тапсырысын, жан басына шаққандағы

қаржыландыру және ата-ананың ақы

төлеу мөлшерін бекіту туралы»

қаулысына өзгерістер енгізу туралы

 

           

 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті   мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы»  Қазақстан Республикасының Заңының 31, 37 баптарына, «Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 21 бабына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 21.10.2014 ж. №1119 қаулысына сәйкес, Түркістан қаласының әкімдігі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

         1. Түркістан қаласы әкімдігінің 2014 жылғы 16 шілдедегі №985  «Мектепке дейінгі тәрбие мен   оқытуға  мемлекеттік білім беру тапсырысын, жан басына шаққандағы қаржыландыру және ата-ананың ақы төлеу мөлшерін бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2014 жылдың 22 тамызда №2792 санымен тіркелген, жергілікті «Туркістан», «Туркестон» газеттерінде 2014 жылғы 16 шілдеде жарияланған)  қаулысына келесі өзгерістер енгізілсін:

        «Осы қаулымен бекітілген №1 және №2 қосымшаларына өзгерістер енгізіліп, жаңа редақцияда жазылсын».   

  2. Осы қаулы  алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік  он күн өткен соң  қолданысқа енгізіледі.    

 

Қала  әкімі                                         Ә.Өсербаев

 

 

 

                                                         Түркістан қаласы әкімдігінің
                                                             2016 жылғы «__» __________
                                                             №____ қаулысына 1-қосымша

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы

Қала атауы Мектепке дейінгі мекемелердегі орын саны Оның ішінде
республикалық бюджет есебінен жергілікті бюджет есебінен
1 Түркістанқаласы 17505 15850 1655

                                                                                                 Түркістан қаласы әкімдігінің

                                                                                    2016 жылғы «____»_________

                                                                                    №___ қаулысына №2 қосымша

Жан басына шаққандағы қаржыландыру көлемі

Айына бір тәрбиеленуші-ге жұмсалатын шығыстардың орташа құны (теңге) Мектепке дейінгі ұйымдар
Балабақшалар Шағын орталықтар Санатор-лық балабақша Мектепке дейінгі жеке меншік мекемелер (балабақша, шағын орталық)
қалалық жерде ауылдық жерде балалар толық күн болатын балалар жарты күн болатын  
27 000 35 000 12 122 7 021 45 000 18 376

 

                                                                                                         

 

  ПРОЕКТ

                                                                               

АКИМАТ ГОРОДА ТУРКЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_____» _______________                                             № ______                                                                   город Туркестан

 

О внесении изменений в

постановление акимата города

Туркестан от 16 июля 2014 года

№985 «Об утверждении государственного

образовательного заказа на дошкольное

воспитание и обучение, размера подушевого

финансирования и родительской платы»

В соответствии со статьями 31, 37 Закона Республики Казахстан  «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»,статьей 21Закона Республики Казахстан «О нормативных правовых актах», а также в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан № 1119 от 21.10.2014 года, акимат города Туркестан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление акимата города Туркестан №985 от 16 июля 2014 года «Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера подушевого финансирования и родительской платы» (зарегистрировано в государственном реестре нормативных правовых актов 22 августа 2014 года за №2792, публикованное 16 июля 2014 года в газетах «Туркестан» и «Туркестон»):

 «в приложения №1, №2 утвержденные данным постановлением внести изменения, и изложить в новой редакции».

2. Данное постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

                                                        

Аким города                                                                                             А.Усербаев

 

 

                                                                 Приложение 1
                                                                                   к постановлению акимата

                                                                      города Туркестан
                                                                                     от «__» _______ 2016 года 

                                                      № _____

Государственный образовательный заказа на дошкольное воспитание и обучение

Наименование районов, городов Количество мест в дошкольных организациях Из них
за счет средств республиканского бюджета  за счет средств местного бюджета 
1 Туркестан 17505 15850 1655

                                                                                          

                                                                                                                                                                                  Приложение №2 к  постановлению

 

                                                                             акимата города Туркестан №_____

                                                                             от «____»  ____________ 2016 года

Размер подушевого финансирования

Средняя цена расходов на одного ребенка в месяц

 (тенге)

Дошкольные организации
Детские сады Мини-центры Детские сады санатор-ного типа

Частные дошкольные организации

(детские сады, мини-центры)

в городе в сельской местности

Полный день пребывания

ребенка

Полдня пребывания

ребенка

 
27 000 35 000 12 122 7 021 45 000 18 376