Түркістан қалалық мәслихатының кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Ж О Б А

ТҮРКІСТАН ҚАЛАЛЫҚ МӘСЛИХАТЫ

Түркістан қалалық мәслихатының кейбір

  шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

 

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңының 27 бабынасәйкес, Түркістан қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Түркістан қалалық мәслихатының 2015 жылғы 24 маусымдағы №41/242-V «Барлық білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысаны бойынша білім алушылары мен тәрбиеленушілерінің қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүрулері туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 3222 нөмірімен тіркелген, 2015 жылғы 3 шілдедегі «Түркістан» газетінде жарияланған) шешімінің және Түркістан қалалық мәслихатының 2016 жылғы 29 маусымдағы №5/20-VI«Түркістан қаласы бойынша коммуналдық қалдықтардың түзілу және жинақталу нормаларын, тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға, әкетуге, кәдеге жаратуға, қайта өңдеуге және көмуге арналған тарифтерді бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 3777 нөмірімен тіркелген, 2016 жылғы 22 шілдедегі «Түркістан» газетінде жарияланған) шешімінің күші жойылды деп танылсын.

2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

 

Қалалық мәслихат

сессиясының төрағасы                                             А.Темірбаев

Қалалық мәслихат

хатшысы                                                                      Ғ.Сарсенбаев

 

ПРОЕКТ

ТУРКЕСТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ МАСЛИХАТ

 

О признании утратившими силу некоторых

решений Туркестанского городского маслихата

 

В соответствии со статьей 27Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах», Туркестанский городской маслихат РЕШИЛ:

1.Признать утратившими силу решениеТуркестанского городского маслихатаот 24июня 2015года№41/242-V «О льготном проезде на общественном транспорте (кроме такси) обучающихся и воспитанников всех организаций образования очной формы обучения» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3222, опубликованного 3 июля 2015 года в газете «Туркистон») и решение Туркестанского городского маслихата от 29 июня 2016 года №5/20-VI «Об утверждении норм образования и накопления коммунальных отходов, тарифов на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Туркестан» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3777, опубликованного 22 июля 2016 года в газете «Туркистон»).

2. Настоящеерешение вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

 

Председатель сессии

городского маслихата                                              А.Темирбаев

Секретарь городского

маслихата                                                              Г.Сарсенбаев