ТҮРКІСТАН ҚАЛАЛЫҚ МӘСЛИХАТЫ ШЕШІМ


Түркістан қалалық мәслихатының кейбір  шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 7 бабының 5 тармағына, «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңының 27 бабына, «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Заңының 58 бабына және Оңтүстік Қазақстан облысының әділет департаментінің 2018 жылғы 18 қаңтардағы №2-26-3/324 хатына сәйкес, Түркістан қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес Түркістан қалалық мәслихатының кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

2. «Түркістан қалалық маслихат аппараты» мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) осы шешімнің аумақтық әділет органында мемлекеттік тіркелуін;

2) осы шешім мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін қағаз және электронды түрде қазақ және орыс тілдерінде «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және  Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жолданылуын;

3) осы шешім мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін Түркістан қаласының аумағында таратылатын мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жолданылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

 

Қалалық мәслихат

сессиясының төрағасы                                            

 

Қалалық мәслихат

хатшысы                                                                      Ғ.Сарсенбаев

Түркістан қалалық

мәслихатының 2018 жылғы

«__»______ №__________

шешіміне қосымша

 

Түркістан қалалық мәслихатының күші

жойылған кейбір шешімдерінің

тізбесі

 

1.        Түркістан қалалық мәслихатының 2013 жылғы 30 қаңтардағы №11/73-V «Жер салығының базалық ставкаларын түзету туралы» шешімі (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2245 нөмірімен тіркелген, 2013 жылғы 18 наурыздағы «Түркістан» газетінде жарияланған),

2.        Түркістан қалалық мәслихатының 2015 жылғы 27 наурыздағы №40/229-V «Бірыңғай тіркелген салықтың мөлшерлемелері туралы» шешімі (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №3147 тіркелген, 2015 жылғы 30 сәуірде «Түркістан» газетінде және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған),

3.        Түркістан қалалық мәслихатының 2015 жылғы 27 наурыздағы №40/230-V «Жер салығының базалық ставкаларын түзету туралы» Түркістан қалалық мәслихатының 2013 жылғы 30 қаңтардағы №11/73-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімі (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №3148 тіркелген, 2015 жылғы 30 сәуірдегі «Түркістан» газетінде және 2015 жылғы 4 мамырда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған),

4.        Түркістан қалалық мәслихатының 2015 жылғы 27 наурыздағы №40/231-V «Үй іргесіндегі жер учаскелеріне салынатын базалық салық мөлшерлемелері туралы» шешімі (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №3146 тіркелген, 2015 жылғы 30 сәуірдегі «Түркістан» газетінде және 2015 жылғы 30 сәуірде «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған),

5.        Түркістан қалалық мәслихатының 2016 жылғы 29 маусымдағы №5/22-VI «Пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жер салығының базалық мөлшерлемесін және бірыңғай жер салығының мөлшерлемелерін жоғарылату туралы» шешімі (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №3779 тіркелген, 2016 жылғы 22 шілдедегі «Түркістан» газетінде, 2016 жылғы 26 шілдеде «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде және 2016 жылғы 28 шілдеде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған).

 

ПРОЕКТ

ТУРКЕСТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ МАСЛИХАТ

РЕШЕНИЕ

 

О признании утратившими силу некоторых решений Туркестанского городского маслихата

В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статьей 27Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах»,статьей 58 Закона Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» иписьмом департамента юстиции Южно-Казахстанской области от 18 января 2018 года №2-26-3/324,Туркестанский городской маслихат РЕШИЛ:

1.Признать утратившими силунекоторые решения Туркестанского городского маслихата согласно приложению к настоящему решению.

2. Государственному учреждению «Аппарат Туркестанского городского маслихата» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего решения в территориальном органе юстиции;

2) направление копии настоящего решения в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) направление копии настоящего решения в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации на официальное опубликование в периодические печатные издания, распространяемых на территории города Туркестан.

3. Настоящеерешение вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

 

Председатель сессии

городского маслихата                                              А.Темирбаев

 

Секретарь городского

маслихата                                                              Г.Сарсенбаев

 

Приложение к решению Туркестанского городского маслихата от «__»________ 2018 года №_____________

 

Перечень

утративших силу некоторых решений

Туркестанского городского маслихата

 

1.      Решение Туркестанского городского маслихата от 30 января 2013 года №11/73-V «О корректировке базовых ставок земельного налога» (Зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №2245, опубликованное 18 марта 2013 года в газете «Туркистон»),

2.      Решение Туркестанского городского маслихата от 27 марта 2015 года №40/229-V «О единых ставках фиксированного налога» (Зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3147, опубликованное 30 апреля 2015 года в газете «Туркистон» и в информационно-правовой системе «Әділет»),

3.      Решение Туркестанского городского маслихата от 27 марта 2015 года №40/230-V «О внесении изменений в решение Туркестанского городского маслихата от 30 января 2013 года №11/73-V «О корректировке базовых ставок земельного налога» (Зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3148, опубликованное 30 апреля 2015 года в газете «Туркистон» и 4 мая 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»),

4.      Решение Туркестанского городского маслихата от 27 марта 2015 года №40/231-V «О базовых налоговых ставках на придомовые земельные участки» (Зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3146, опубликованное 30 апреля 2015 года в газете «Туркистон» и в информационно-правовой системе «Әділет»),

5.      Решение Туркестанского городского маслихата от 29 июня 2016 года №5/22-VI «О повышении базовых ставок земельного налога и ставок единого земельного налога на не используемые земли сельскохозяйственного назначения» (Зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3779, опубликованное 22 июля 2016 года в газете «Туркистон», 26 июля 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет» и в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 28 июля 2016 года).