«Қазақстанда іске асырылатын үздік әлеуметтік жобаларды» іріктеу бойынша іс-шараларды өткізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар

«Қазақстанда іске асырылатын үздік әлеуметтік жобаларды»

іріктеу бойынша іс-шараларды өткізу жөніндегі

әдістемелік ұсынымдар

Әдістемелік ұсынымдар жергілікті атқарушы органдардың өңірлік деңгейде «Қазақстанда іске асырылатын үздік әлеуметтік жобаларды» іріктеу бойынша іс-шараларды (бұдан әрі – іс-шаралар) ұйымдастыру және өткізу тәртібін регламенттейді.

Іс-шаралар қоғамдық бірлестіктерге көмек көрсету және халықтың әлеуметтік осал топтарының, оның ішінде өмірлік қиын жағдайға тап болған мүмкіндіктері шектеулі адамдардың өмір сүру деңгейін көтеру мақсатында әзірленді.  

1.Іс-шараны ұйымдастырушы

1. Іс-шараны республикалық деңгейде ұйымдастырушы Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі (бұдан әрі – Министрлік), өңірлік деңгейде облыстар, Алматы қаласы әкімдіктерінің Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармалары және Астана қаласының жұмыспен қамту, еңбек және әлеуметтік қорғау басқармасы(бұдан әрі – Басқармалар) болып табылады.

2. Өңірлік деңгейде іріктеу турының ұйымдастыру қызметін үйлестіру үшін Басқармалар Үздік әлеуметтік жобаларды іріктеу жөніндегі комиссияларды құрады.

3. Әлеуметтік жобаларды іріктеу жөніндегі комиссияның құрамына «Нұр Отан» партиясы филиалдарының, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, Үйлестіру кеңесінің мүшелері, ұлттық кәсіпкерлер палатасының өңірлік филиалдарының өкілдері, әкімдердің мүмкіндіктері шектеулі азаматтар мәселелерімен айналысатын кеңесшілері және басқа да мүдделі адамдар қосыла алады.

2. Іс-шараларды өткізу тәртібі

1. Өңірлік деңгейде әлеуметтік жобаларды іріктеуді ағымдағы жылдың наурыз айынан бастап шілде айына дейінгі  кезеңде Комиссия жүргізеді.

2. Әлеуметтік жобалардың авторлары қызметі халықтың әлеуметтік осал топтарының, оның ішінде өмірлік қиын жағдайға тап болған мүмкіндіктері шектеулі адамдардың өмір сүру деңгейін көтеруге бағытталғанқоғамдық бірлестіктер, мүгедектер ұйымдары, өзге де мекемелер және ведомстволар, жеке тұлғалар және басқа да үкіметтік емес ұйымдар бола алады (бұдан әрі – Қатысушылар).

3. Басқармалар ұлттық кәсіпкерлер палатасының өңірлік филиалдарымен бірлесіп жұмыс берушілер қатарынан Астана қаласына республикалық Көрмеге алып жүру үшін демеушілерді тарта алады.

4. Комиссия әлеуметтік жобаларды іріктеу үшін 5 балдық жүйе бойынша мынадай бағалау өлшемшарттарын айқындай алады:

 

1) жобаны жүзеге асыру мерзімі 1 жылдан кем болмауы тиіс;

2) жобаның конкурс мақсаты мен шарттарына сәйкес келуі: «Халықтың әлеуметтік осал топтарын қоса алғанда, азаматтарға медициналық, әлеуметтік, білім беру және басқа салаларда қолдау көрсету, сондай-ақ жұмыс орындарын ашу және жұмысқа орналасуға жәрдемдесу»;

3) жобаның өзектілігі мен әлеуметтік маңыздылығы;

4) жобаның қолжеткізген нәтижелері;

5) осыған ұқсас жобаларды іске асыру тәжірибесінің болуы (ағымдағы жобаны жалғастыру және кеңейту);

6) қосымша қаржыландыру көздерінің болуы (қайырмалдық, гранттар, қайырымдылық, әлеуметтік тапсырыс, өз қаражаты);

7) аумақтық қамтуы (жобаны масштабтау);

8) өмірлік қиын жағдайға тап болған халықтың қамтылу үлесі;

9) жобаны іске асыруға еріктілерді тарту.

 

5. Көрмеге қатысуға ұсынылатын материалдарға қойылатын талаптар:

1) ұсынылғанқұжаттарды,презентация материалдарын ресімдеудің сапасы;

2) жобалардың роликтер түріндегі презентациялау ұзақтығы 3-5 минут болатын презентациялық материалдарын құрастыру;

3) өткен жылғы республикалық Көрмеге ұсынылған жобалар қайталап қаралмайды.

6. Іріктеу турына қатысуға өтінім қосымшадағы нысан бойынша
(№ 1 қосымша) өңірлік деңгейде өткізілетін іріктеу турының басталған уақытынан бастап ұсыныла алады.

7. Қатысушылардың қолына жобаның толық материалдарының қабылданғаны туралы хабарламалар берілуі мүмкін.

8. Жоғарыда аталған өлшемшарттардың талаптарын сақтамаған жағдайда Комиссия қатысушыларға ұсынылған материалдарды кері қайтарып беруі мүмкін.

9. Жобаларды іріктеу кезінде даулы сұрақтар туындаған жағдайда Комиссия төрағасының шешімі басымды құқыққа ие болуы мүмкін.

10. Комиссия іріктеп алған жобалар материалдары ағымдағы жылғы
1 шілдеге қарай Министрлікке республикалық Көрмеге жолданады.

 

«Қазақстанда іске асырылатын үздік әлеуметтік жобаларды» іріктеу бойынша іс-шараларды өткізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарға

1-қосымша

Үздік әлеуметтік жобаларды іріктеу бойынша конкурсқа қатысу үшін өтінім

 

1.

Әлеуметтік жобаның авторы

 

2.

Әлеуметтік жобаның атауы

 

3.

Жобалардың өңірлерде
іске асырылған кезеңі
(1 жылдан кем емес)

 

4.

Жобаның әлеуметтік маңыздылығы

 

5.

Қысқаша аннотациясы

 

6.

Жобамен қамтылған адамдар санаты және саны

 

7.

Қаржыландыру көздері

(мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, тартылған қаражат және т.б.)

 

8.

Қол жеткізілген нәтижелер (оңалтудан өткен, жұмысқа орналастырылған, қамтылғандардың және  т.б. саны)

 

9.

Презентациялық материал (жобаның логотипі, DVD форматтағы роликтер)

 

10.

Қосымша ақпарат(телефон, факс, e-mailжәне т.б.)

 

 

Методические рекомендации 

к проведению мероприятий по отбору «Лучших социальных

проектов, реализуемых в Казахстане»

Методические рекомендации регламентируют порядок организации и проведенияместнымиисполнительными органамимероприятий по отбору «Лучших социальных проектов, реализуемых в Казахстане» (далее - мероприятия) на региональном уровне и носят рекомендательный характер.

Мероприятия разработаны в целях оказания поддержки, общественным объединениям и улучшения качества жизни социально – уязвимых категорий населения, в том числелиц с ограниченными возможностями, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

1.Организатор мероприятий

1. Организатором мероприятий на республиканском уровне является Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (далее - Министерство), на региональном уровне Управления координации занятости и социальных программ акиматов областей, города Алматы и Управление занятости, труда и социальной защиты города Астана (далее - Управление).

2. Для координации организационной деятельности на региональном уровне отборочного тура Управлениями создается Комиссия по отбору лучших социальных проектов (далее - Комиссия).

3. В состав Комиссии по отбору социальных проектов могут быть включены представители филиалов партии «Нұр Отан», НПО, члены Координационного совета, представители региональных филиалов национальной палаты предпринимателей, советники акимов по вопросам граждан с ограниченными возможностями и другие заинтересованные лица.

2. Порядок проведения мероприятий

1. Отбор социальных проектов на региональном уровне проводится Комиссией в период с марта  до  июля текущего года.

2. Авторами социальных проектов могут выступать общественные объединения, организации инвалидов, иные учреждения и ведомства, физические лица и другие неправительственные организации осуществляющие деятельность направленную на улучшение качества жизни социально – уязвимыхслоев населения, в том числелиц с ограниченными возможностями(далее - Участники).

3. Управления совместно с филиалами национальной палаты предпринимателей могут привлекать спонсоров из числа работодателей для сопровождения на республиканскую Выставку в Астану.

4. Для отбора лучших социальных проектов Комиссия может определить следующие критерии оценки по 5-ти бальной системе:

 

1)                срок реализации проекта не менее 1 года;

2)                соответствие проекта целям и условиям Конкурса: «Оказание поддержки гражданам, включая социально уязвимые слои населения, в медицинской, социальной, образовательной и других сферах, а также создание рабочих мест и содействие в занятости»;

3)                актуальность и социальная значимость проекта;

4)                достигнутые результаты проекта;

5)                наличие опыта реализации подобных проектов (продолжение и
расширение текущего проекта;

6)                наличие дополнительных источников финансирования (пожертвования, гранты, благотворительность, социальный заказ, собственные средства);

7)                территориальный охват (масштабирование проекта);

8)                доля охвата населения, оказавшегося в трудной жизненной ситуации;

9)                привлечение волонтеров для реализации проекта;

 

5. Требования к материалам представленные для участия в Выставке:

1) качество оформления представленных документов, презентационных

материалов;

2) составление презентационного материала проектов в виде роликов с длительностью презентации (3-5 минут);

3) проекты представленные на предыдущую республиканскую Выставку повторно не рассматриваются.

6. Заявки на участие в отборочном туре предоставляются согласно прилагаемой форме (приложение № 1) с момента объявления о начале проведения отборочного тура на региональном уровне.

7. Участникам на руки могут выдаваться уведомления о принятии полных материалов проекта.

8. В случае не соблюдения требований вышеперечисленных критерий Комиссия может вернуть участникам представленные материалы.

9. В случае возникновения спорных вопросов при отборе проектов, решение председателя Комиссии может иметь преимущественное право.

10. Отобранные Комиссией материалы проектов направляются на республиканскую Выставку в Министерство, к 1 июля текущего года.

 

Приложение 1

к Методическим рекомендациям

по отбору «Лучших социальных проектов, реализуемых в Казахстане»

 

Заявка на участие в конкурсе по отбору лучших социальных проектов

 

1.

Автор социального проекта

 

2.

Наименование социального проекта

 

3.

Период реализации проекта в регионах (не менее 1 года)

 

4.

Социальная значимость проекта

 

5.

Краткая аннотация

 

6.

Количество охвата и категории лиц

 

7.

Источники финансирования

(госсоцзаказ, привлеченные средства и др.)

 

8.

Достигнутые результаты

(кол-во реабилитированных, трудоустроенных, обеспеченных и др. )

 

9.

Презентационный материал (логотип проекта,ролики в формате DVD)

 

10.

Дополнительная информация (телефон, факс, e-mail и др.)

 

 

 

Top
Разработано с JooMix.
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…