Қарашық ауылдық округі бойынша 2018-2020 жылдарға арналған азаматтық бюджет

2018-2020 жылдарға арналған азаматтық бюджет ауылдық бюджеттің негізгі көрсеткіштері, оның қалыптастыру параметрлері және бюджеттік қаражаттардың жұмсалуы жайында ақпарат береді.

Бұл құжат Қаржы министрлігі «Қазақстан Ресубликасының кейбір заңнамалық актілеріне бюджет заңнамасын жәтілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 30 қарашадағы №112-VI ҚРЗ Заңымен Бюджет кодексі «Азаматтық бюджет»   67-1 бабына сәйкес әзірленді.

2018-2020 жылдарға арналған Түркістан қалалық мәслихаттың 2017 жылғы 26 желтоқсандағы № 25/136-VI шешімімен бекітілген.

2018-2020 жылдарға арналған азаматтық бюджет ауылдық бюджеттің негізгі көрсеткіштері, оның қалыптасу параметрлері және бюджеттік қаражаттардың жұмсалуы жайында ақпарат береді.

2018 - 2020 жылдарға арналған бюджеттің түсімдер құрылымы

     

/мынтеңгеде/

Атауы

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

1

3

4

5

Түсімдер

87930,0

92579,0

93323,0

оныңішінде:

 

 

 

Салықтық түсімдер

7 539,0

7939,0

8 385,0

Салықтықеместүсімдер

120,0

290,0

320,0

Трансферттердің түсімдері

80271,0

84350,0

84618,0

Бюджеттіккредиттіөтеу

0,0

0,0

0,0

Қарыздар түсімі

0,0

0,0

0,0

 

Қарашық ауылдық округі бойынша 2018-2020 жылдарға арналған бюджеттің шығыстары

       

/мынтеңгеде/

         

Атауы

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

1

2

3

4

Шығыстар барлығы

87930

92579

93323

оныңішінде:

 

 

 

Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтер

24019

25020

30 848

Қорғаныс

0,0

0,0

0,0

Қоғамдық тәртіп,қауіпсіздік,құқықтық,сот, қылмыстық атқару қызметі

0,0

0,0

0,0

Білім беру

40783

40850

41590

Денсаулық сақтау

20

50

50

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

2521

2750

2810

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1863

1950

2500

Мәдениет,спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

5007

5046

5120

Басқалар

13717

16913

10405

 

 

2018 жылға арналған бюджеттің шығыстар құрылымы

1

2

3

Шығыстарбарлығы/мынтеңгеде/

87930

100%

оныңішінде:

 

 

Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтер

24019

27,32%

Білім беру

40783

46,38,%

Денсаулықсақтау

20

0,01 %

Әлеуметтіккөмекжәнеәлеуметтікқамсыздандыру

2521

2,86%

Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық

1863

2,11%

Мәдениет,спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістік

5007

5,69%

Басқалар

13717

15,63%

 

Білім беру саласындағы іс-шараларды іске асырауға бағытталған шығыстар

       

/мынтеңгеде/

         

Атауы

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

1

2

3

4

Білім беру шығыстары, барлығы

40783

40850

41590

оныңішінде:

 

 

 

Мектепкедейінгітәрбиежәне оқыту ұйымдарын қолдау

40783

40850

41590

Бастауыш, негізгі орта жәнежалпы орта білім беру

     

 

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы        іс-шараларды іске асырауға бағытталған шығыстар

       

/мынтеңгеде/

         

Атауы

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

1

2

3

4

Әлеуметтік сала шығыстары, барлығы

2521

2750

2810

оныңішінде:

 

 

 

Әлеуметтік қамсыздандыру

2 521

2750

2810