Пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер салығының базалық мөлшерлемесін және бірыңғай жер салығының мөлшерлемелерін жоғарылату туралы

ТҮРКІСТАН ҚАЛАЛЫҚ МӘСЛИХАТЫ

ШЕШІМ

(ЖОБА)

Пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы

мақсатындағы жер салығының базалық

мөлшерлемесін және бірыңғай жер салығының

мөлшерлемелерін жоғарылату туралы

«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (Салық кодексі) Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Кодексінің 386 бабының 5 тармағына, 444 бабыныңы 1 тармағына және  «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабының 1 тармағының 15) тармақшасына сәйкес Түркістан қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Қазақстан Республикасының жер заңнамысына сәйкес, пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерге жер салығының базалық мөлшерлемесін және бірыңғай жер салығының мөлшерлемелері он есе жоғарылатылсын.

2. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қалалық мәслихат

хатшысы

ТУРКЕСТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ МАСЛИХАТ

РЕШЕНИЕ

(ПРОЕКТ)

О повышении базовых ставок

земельного налога и ставок единого

налога нанеиспользуемые земли

сельскохозяйственного назначения

В соответствии с пунктом 5 статьи 386, пунктом 1 статьи 444 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и подпунктом 15) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Туркестанский городской маслихат РЕШИЛ:

1. Повысить базовых ставки земельного налога и ставки единого земельного налога на не используемые земли сельскохозяйственного назначения в десять раз в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан.

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Секретарь городского

      Маслихата