Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын, жан басына шаққандағы қаржыландыру және ата-ананың ақы төлеу мөлшерін бекіту туралы

                                                                                                               ЖОБА

Түркістан қаласының әкімдігі

ҚАУЛЫ

«_____» _______________                                                                  № ______                            

 

Мектепке дейінгі тәрбие мен

оқытуға мемлекеттік білім беру

тапсырысын, жан басына шаққандағы

қаржыландыру және ата-ананың ақы

төлеу мөлшерін бекіту туралы

 

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы                    23  қаңтардағы  Заңының  31 бабының  2  тармағына,  «Білім туралы»  Қазақстан  Республикасының  2007  жылғы  27  шілдедегі  Заңының  6  бабының 4 тармағының 8-1) тармақшасына сәйкес, Түркістан қаласы әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1.  Осы қаулының 1, 2, 3 – қосымшаларына сәйкес мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын, жан басына шаққандағы қаржыландыру және ата-ананың ақы төлеу мөлшері бекітілсін.

2. «Мектепке дейінгі тәрибе мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын, жан басына шаққандағы қаржыландыру және ата-ананың ақы төлеу мөлшерін бекіту туралы» Түркістан қаласы әкімдігінің 2016 жылғы           7 желтоқсандағы №1739 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3927 болып  тіркелген,  2016 жылғы 28                  қазанда   «Түркістан», «Туркестон»  газеттерінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

           3. Осы қаулының орындалуын бақылау қала әкімі аппаратының басшысы Қ. Мылтықбековке жүктелсін.

4. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

                 

Қала  әкімі                                         Ә.Өсербаев

                   

                                                                                                                 Түркістан қаласы әкімдігінің
                                                                                                                 2017 жылғы «__» _________
                                                                                                                 №____ қаулысына

                                                                                                                 1-қосымша

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы

 

Қала атауы

Мектепке дейінгі мекемелердегі орын саны

Оның ішінде

республикалық бюджет есебінен

жергілікті бюджет есебінен

1

Түркістан қаласы

17909

16214

1695


                                                                                                                 Түркістан қаласы әкімдігінің

                                                                                                                 2017 жылғы «__»__________
                                                                                                                 №____ қаулысына

                                                                                                                 2-қосымша

 

            Жан басына шаққандағы қаржыландыру көлемі

Айына бір балаға тәрбиеленушіге кететін орташа шығыс, теңге

Балабақша

Мектеп жанындағы шағын орталық

Мектепке дейінгі жеке меншік мекемелер

қалалық жерлерде

ауылдық жерлерде

12000

21042

35618

39504

 

                                                                                                              Түркістан қаласы әкімдігінің

                                                                                                            2017 жылғы «__»_________
                                                                                     №____ қаулысына

                                                                        3-қосымша

 

Ата-ананың ақы төлеу мөлшері

Барлығы

Күніне бір баланың тамағына шығын, теңге (көп емес)

Айына бір баланың тамағына шығын, теңге (көп емес)

337,35

7084,55

 

      Ескертпе: Айына бір балаға тамаққа кететін шығын 21 күнге есептелген. 

 

                                                                                                         ПРОЕКТ

 

Акимат города Туркестан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

«__» _______________                                                                                   № ____                        

 

Об утверждении государственного 

образовательного заказа на

дошкольное воспитание и обучение,

размера подушевого финансирования 
и родительской платы

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан от    23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», подпунктом 8-1) пункта 4 статьи      6 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» акимат города Туркестан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер подушевого финансирования и родительской платы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление акимата города Туркестан  от 7 декабря 2016 года № 1739 «Об утверждении государственногообразовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размераподушевого финансирования и родительской платы»(зарегистрированный        в  реестре  государственной  регистрации  нормативных  правовых  актов  № 3927, опубликованное в газете «Түркістан», «Туркестон»  от  28  октября   2016 года).

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата акима города Мылтыкбекова К.

4. Настоящее постановление вводится в действие последня его первого официального опубликования.

 

Аким города                                                      А.Усербаев

 

                                                                                                     Приложение1

                                                                                                     №2 к  постановлению

                                                                                                     акимата города Туркестан №_____

                                                                                                     от «____»  ___________2017года

 

Государственный образовательный заказа на дошкольное воспитание и обучение

 

Наименование районов, городов

Количество мест в дошкольных организациях

Из них

за счет средств республиканского бюджета 

за счет средств местного бюджета 

1

Туркестан

17909

16214

1695


 

                                                                                                     Приложение2

                                                                                                     №2 к  постановлению

                                                                                                     акимата города Туркестан №_____

                                                                                                     от «____»  ___________2017года

 

Размер подушевого финансирования

 

Средние расходы на одного воспитаника а месяц, тенге

Детский сад

Мини-центр при школе

Частные дошкольные организации

в городе

в сельской местности

12000

21042

35618

39504

 

                                                                                                     Приложение3

                                                                                                     №2 к  постановлению

                                                                                                     акимата города Туркестан №_____

                                                                                                     от «____»  ___________2017года

 

Размер родительской платы

Итого

Расходы на питание одного ребенка в день (не более), тенге

Расходы на питание одного ребенка в месяц (не более), тенге

337,35

7084,55


      Примечание: Расходы на питание 1-го ребенка в месяц рассчитаны на 21 день