Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын, ата-ана төлемақысының мөлшерін бекіту туралы

 27 Сентябрь 2017

                   ЖОБА

Түркістан қаласының әкімдігі

ҚАУЛЫ

« ______ » ____________ 2017 жылы                                                                                                                                                                                   № ______

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға

мемлекеттік білім беру тапсырысын,

ата-ана төлемақысының мөлшерін

бекіту туралы

 

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы                    23 қаңтардағы Заңының 31 бабының 2-тармағына және «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 5 шілдедегі Заңына сәйкес, Түркістан қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

         1. Мыналар:

         1) мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы осы қаулының 1-қосымшасына;

         2) ата-ана төлемақысының мөлшері осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес бекітілсін.

         2. Түркістан қаласы әкімдігінің 2017 жылғы 25 мамырдағы №785 «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын, жан басына шаққандағы қаржыландыру және ата-ананың ақы төлеу мөлшерін бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №4117 тіркелген, 2017 жылғы 16 маусымда «Түркістан» газетінде және 2017 жылғы 15 маусымда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған)қаулысының күші жойылды деп танылсын.

         3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары Ғ.Рысбековке жүктелсін.

         4. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

 

Қала  әкімі                                                                                                  Ә.Өсербаев

 

Түркістан қаласы әкімдігінің

2017 жылғы ____________

№____ қаулысына 1-қосымша

 

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы

Мектепке дейінгі мекемелердегі орын саны

жергілікті бюджет есебінен

18704

18704

 

Түркістан қаласы әкімдігінің

2017 жылғы _____________

№___ қаулысына 2-қосымша

Ата-ана төлемақысының мөлшері

Барлығы:

Күніне бір баланың  шығыны, 3 жасқа дейін теңге (көп емес)

Күніне бір баланың  шығыны, 3 жастан 7 жасқа дейін теңге (көп емес)

309,52

337,35

Ескертпе: 1 күніне бір балаға жас ерекшелігіне қарай кететін шығын. Нақты жұмыс күніне есептелген.

 

         ПРОЕКТ

 

Акимат города Туркестан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

« ______»____________2017 года                                                                                                                                                                                                           № ______

 

Об утверждении государственного

образовательного заказа на дошкольное

воспитание и обучение, размера

родительской платы

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан от    23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и Закона Республики Казахстан от     5 июля 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной образовательной накопительной системы», акимат города ТуркестанПОСТАНОВЛЯЕТ:

         1. Утвердить:

         1) государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

         2) размер родительской платы согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

         2. Признать утратившим силу постановление акимата города Туркестанот 25мая 2017 года №785«Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размер подушевого финансирования и родительской платы»(зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №4117, опубликовано 16 июня 2017 года в газете «Туркистон» и в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 15 июня 2017 года).

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Г.Рысбекова.

         4. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

 

Аким города                                                                                                          А.Усербаев

 

Приложение 1 к постановлению

акимата города Туркестан

от ________ 2017года №____

 

Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение

Количество мест в дошкольных организациях

за счет средств местного бюджета

18704

18704

 

Приложение 2 к постановлению

акимата города Туркестан

от ________2017года №____

 

Размер родительской платы

Всего:

Расходы на одного ребенка в день до 3 лет (не более), тенге

Расходы наодного ребенка в день от 3  до 7 лет (не более), тенге

309,52

337,35

Примечание: Затраты на одного ребенка на 1 день в зависимости от возраста.Рассчитан на фактические рабочие дни.