ТҮРКІСТАН ҚАЛАСЫНЫҢ 2014 ЖЫЛ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ ТУРАЛЫ

Бюджеттіңкірістері 22 млрд. 984,9 млн. теңгегеорындалып, 100,5 пайызғанемесе 103,2 млн.теңгегеартықорындалды. 2013 жылменсалыстырғанда 3 млрд. 790,0 млн.теңгегеарттыОныңішінде, өзіндіккірістер 1 млрд. 866,7 млн. теңгегенемесе 106,1 пайызға, жоспар 107,6 млнтеңгеге  артықорындалды.

Бюджеттіңшығысбөлігі 22 млрд. 847,7 млн.теңгегеигеріліп, 99,85 пайыздықұрады, немесе 34,0 млнтеңгеигерілмеді. Оныңішінде, 29,0 млнтеңге (85,3 пайыз) объективтісебептермен, 5,0 млн. теңге (14,7 пайыз) субъективтісебептерменигерілмеген.

                           Өнеркәсіпжәнекәсіпкерліксаласы

Қаладаөнеркәсіпсаласында 34 кәсіпорын, оның 9 іріжәнеорташа, 12  шағын, 13-іқосалқықызметтүрлерібойыншажұмысжасайды.

Есептікезеңдежалпыөнеркәсіпөнімкөлемі  12 млрд. 552 млн. теңгеніқұрап, өткенжылмен (10 млрд. 023 млн.теңге) салыстырғанданақтыкөлеминдексі 9,7 пайызғаартты (обл.көрсеткіш 104,5 пайыз).

Оныңішіндекенөндіруөнеркәсібі 408,9 млн.теңгегеорындалып, өткенжылменсалыстырғанда 93,4 пайыздықұрадыӨңдеуөнеркәсібі 10 млрд.808,4 млн.теңгеніңөнімінөндіріп, нақтыкөлеминдексі 113,1 пайыздықұрады. Электрменжабдықтау, газ, буберу 995,9 млн.теңгені, нақтыкөлеминдексі 103,1 пайызды, суменжабдықтау 338,8 млн.теңгені, нақтыкөлеминдексі 118,8 пайыздықұрады.

                     

2014 жылыҮдемеліиндустриялды-инновациялықдамубағдарламасыныңИндустрияландырукартасынажалпы  құны 2 млрд. 140 млн.теңгеге 5 жобаоблыстықаймақтықүйлестірукеңесіндемақұлданып, енгізілді.

Кәсіпкерлік                          

Іс-әрекеттегішағынжәнеортабизнессубъектілерсаны  11658, жұмыспенқамтылғанадамсаны 30732 жәнеөнімкөлемі (жұмыс, қызмет) 55,1 млрд.тенге. 2013 жылменсалыстырғандасубъектілерсаны 14,3%, жұмысшыларсаны 5,7% жәнеөнімкөлемі 10,2 %-ғаөсті.

Есептімерзімде,  «Максимум» АИОарқылы,  136 жоба 641,5 млн. теңгегеқаржыландырылып, 2013 жылменсалыстырғанда 1,8 есегеартты (354,2 млн.теңгеге 172 жоба).

«Ауылшаруашылығын  қаржылайқолдауқоры» арқылы  2013 жылы 95 жоба 251,4 млн. теңгеге  қаржыландырылса, есептімерзімде 192 жоба 635,6 млн.теңгегеқаржыландырылып, өткенжылменсалыстырғанда  2,5 есегеөсті.

                                 Ауыл  шаруашылығы  

Есептімерзімде,  25 млрд. 710,1 млн. теңгеніңауылшаруашылығыөніміөндірілді, бұлөткенжылменсалыстырғанда 1,9 пайызғаартық (обл.көрсеткіш 101,6 пайыз).

Оныңішіндемалшаруашылығы 10 млрд.662,8 млн.теңгеніқұрап, 102,8 пайыз, егіншаруашылығы 15 млрд.047,3 млн.теңгеніқұрап, 101,2 пайызболды.

Тамшылатыпсуаруәдісі 1115 гақолданылып, тапсырма (700 га) 159,3%-ғаорындалды.

7,13 гажылыжайсалынып, жылдықтапсырма  (7 га) 101,8%-ғаорындалды.

Қалабойыншажалпысыйымдылығы 19640 тоннақұрайтын 8 бірлікжеміс-көкөніссақтайтынқоймаларбар. Бұлқоймаларқажеттіліктітолыққамтамасызетеді.

 «Сыбаға» бағдарламасыбойынша 1537 іріқарамаланалығыжәне 75 басасылтұқымдыбұқалар  сатыпалынып, тапсырма (600 бас) 2,7  есе, 176 малбордақылауалаңыіскеқосылып, тапсырма (120 бірлік) 146,6%-ғаорындалды.

Малөнімдері: 13781,6 тоннаетөндіріліп, өткенжылменсалыстырғанда 4,5 пайызға, сүт 59142,4 тоннаөндіріліп, 0,5 пайызға, жұмыртқа 9856 мыңданаөндіріліп, 3,0 пайызға, қырқылғанжүн 718,9 тоннағажетіп, 0,1 пайызғаартты.

Малбасыбойыншаіріқарамал 65,9 мыңбастықұрап, өткенжылменсалыстырғанда 11,8 пайызға, қой-ешкі 339,5 мыңбас, 4,0 пайызға, жылқы 7,4 мыңбас, 0,4 пайызғақұс 95,0 мыңбас, 10,1  пайызғаартты. Түйеніңсаны 1889 басты (97,6 %), шошқа 1,3 мыңбаснемесе 56,3 пайыздықұрады.

18 қолданұрықтандырубекеттерінде 13611 бассиырқолданұрықтандырылып, жылдықтапсырма (13455 бас) 101,2%-ғаорындалды.

                                              Әлеуметтіксала

Қалахалқыныңсаны  253,1 мыңадамдықұрады (қала-157,8 мыңадам, ауылдарда-95,3 мыңадам). Оныңішіндеэкономикалықтұрғыданбелсендіхалық 85,5 мыңадам. Өздігіншежұмыспенқамтылған 54311 азаматтардыформалдысекторғаөткізу  жоспарланып, есептімерзімде  52426 азаматқамтылып, 96,5 пайызғаорындалды.

Қалабойыншаорташаайлықжалақы 80560 теңгеніқұрап, өткенжылменсалыстырғанда 12,7 пайызға, еңтөменгікүнкөрісдеңгейініңшамасы 17662 теңгеніқұрап, 12,6 пайызғаартты.

Жұмыссыздарсаны 4360 адамдықұрап, өткенжылдыңтиістікезеңіменсалыстырғанда  346 адамғаазайды. (2013 жыл- 4706). Жалпыжұмыссыздықдеңгейі 5,1 пайыз (2013 жылы -5,5 пайыз) болды.

Жаңадан 3286 жұмысорныашылды (2013 жылы-2307), оныңішінде  кәсіпкерліксаласында-296, саудасаласы-784, денсаулық - 4, білім - 90,  ауылшаруашылығы-179, «Максимум» АИОарқылы-690, басқадасалаларда-1243.

Жұмыссызретіндеөтінішжасаған 3892 азаматтың 3801-іжұмыспенқамтылып, жұмысқаорналасқандардыңүлесі 97,7 пайыздықұрады.

Ресмижұмыссыздарсаны 346 адамдықұрап, ресмижұмыссыздық  деңгейі  0,40 пайыздықұрады (2013 жылы - 376 адам, 0,44 пайыз).

Атаулыәлеуметтіккөмек 32 отбасына (226 адам) 2 млн.693 мыңтеңгетөленіп, өткенжылменсалыстырғанда 1 млн.643,9 мың  теңгегекеміген (2013 жылы - 90 отбасы 571 адам).

18 жасқадейінгіжәрдемақы 27324 балаға (7226 отбасы) 485,2 млн. теңгетөленіп, өткенжылменсалыстырғанда 16,1 млн. теңгегеартқан (2013 жылы-7875 отбасы 28897 бала).

1702 отбасына 21,2 млн. теңгегетұрғынүйжәрдемақысыкөрсетілді (2013 ж.-2326 отбасы, 28,3 млн.теңге).

                                     Денсаулықсақтау

Қалатұрғындарына  428 дәрігер, 1354 кішімедицинақызметкерлеріқызметкөрсетеді

Облыстықбюджеттен 244,0 млн.теңгеқаржыбөлініп, Оранғай, Жүйнекелдімекендеріндедәрігерлікемхана, ШертфельдшерлікамбулаториялықбекетіШойтөбемедициналықбекет  құрылыстарысалынып, пайдалануғаберілді. «Туберкулезгеқарсыдиспансер» мекемесінқоршауғажәнезонағабөлуге 21,5 млн.теңгеқаржыигерілді.

Одан бөлек, республикалық бюджеттен (жалпы құны 5 млрд. 519  млн.теңге) 200 төсектік көпбейінді балалар ауруханасының құрылысы аяқталды.

Материалдық – техникалық  базаны  нығайтуға   225,0 млн.  теңге  қаржы  бөлініп, игерілді, 2013 жылмен салыстырғанда 3,3 есе артық.    

Сәбилердің шетінеу көрсеткіші 1 мың туылғанға шаққанда  12,1 құрап (туылғаны-7695, шетінегені-93), 2013 жылмен салыстырғанда 1,3-ке  кеміді (туылғаны -7634, шетінегені-102).

                                     Білім саласы    

Білім беру саласын қаржыландыруға 2014 жылы  14 млрд. 592,2 млн. теңге бөлініп, өткен жылмен салыстырғанда  30,3 пайызға артты (2013 жылы-11196,6 млн.теңге). 

Жалпыға міндетті білім қорына  99,3 млн.теңге қаржы бөлініп, аз қамтамасыз етілген отбасы балаларының  ыстық тамағына, киім-кешектеріне және т.б. жұмсалды (2013 ж.- 77,5 млн.теңге).

Мектеп бітіруші 2288 түлектердің 954-і ҰБТ-ке қатысты, оқушылардың білім сапасының орта баллы – 81,65 құрап (2013 жылы -78,2 балл), облыс көлемінде 2 орынды иемденді.

«Алтын белгі» белгісіне 106 үміткерлер ішінен ақтағаны - 46 оқушы, 35 "Үздік аттестатқа" үміткерлердің ақтағаны - 11 оқушы. 2013 жылы 25 «Алтын белгі», 18 «Үздік аттестат» ақталған болатын.

Қала бойынша 3-6 жастағы бала саны 21255 құрайды. Жалпы 41 балабақшада, оның ішінде мемлекеттік 28 балабақшада 5197 бала, 13 жекеменшік балабақшада 1459 бала, 63 шағын орталықтарда  9605 бала, барлығы 16261 бала балабақшамен қамтылып, 76,5 %  құрап отыр.

                                       Инвестиция

2014 жылы негізгі капиталға 21 млрд.694 млн. теңге инвестиция тартылып, өткен жылмен салыстырғанда 96,7 пайызды құрады.

Оның ішінде, 5 млрд.796,1 млн. теңгесі республикалық бюджет есебінен,  4 млрд. 993,9 млн. теңгесі жергілікті бюджет есебінен, 6 млрд.945,9 млн. теңгесі кәсіпорындардан және халықтың өз қаржысы есебінен,   3 млрд. 958,5 млн. теңгесі қарыз қаражаттары  есебінен тартылды.

Қалада 44 мың 916 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді, бұл өткен жылмен салыстырғанда 28,4 пайызға артық.

Тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық саласы

Ауыз сумен қамтамасыз ету

Оранғай ауылын сумен қамтамасыз ету (2 кезек) (455,0 млн.теңге), Түркістан қаласын сумен жабдықтау 1,2,3,4,5,7,8 сақиналары бойынша магистральді желілерінің құрылысына (1 046,9 млн.теңге), Түркістан қаласына дейін су өткізгіш имараты түйіннен су ақынның құрылысына (200,0 млн. теңге) 1701,9 млн. теңге бөлініп,  құрылыстары жүргізілді. Нәтижесінде қала халқының 83,5 пайызы таза ауыз сумен қамтылды.

Сарқынды су

Түркістан қаласының кәріз желілерін салу (2-кезең) және кәріздік тазалау құрылғыларының құрылысын аяқтауға   300,0 млн. теңге  бөлініп,   игерілді. 17 КНС, 71,5 шқ жүйелері салынды.

Электр энергиясымен қамтамасыз ету

Түркістан қаласы «Бекзат» шағын ауданын электрмен қамтамасыз ету (39,9 млн. теңге), Кентау тас жолы бойындағы «Новая» 35/10 кВ қосалқы стансасының (279,0 млн.теңге), Түркістан қаласындағы 110/35/10 кВ «Коммунальная» қосалқы стансасының құрылыстарына (330,7 млн. теңге) 649,6 млн. теңге бөлініп, игерілді.

Газбен қамтамасыз ету

«Бейнеу-Шымкент» магистралды газ өткізгішінің 1285 шақырымындағы №16 «Ескі Иқан» автоматтандырылған газ таратушы стансасының және автоматтандырылған газ таратушы стансасынан Ескі Иқан елді мекеніне дейін газ жеткізгіш құбырының құрылысына 490,0 млн. теңге игерілді.

Автомобиль жолдарын салу

Қала аумағында 38,9 шақырымды құрайтын жалпы саны 48 көшеге 617,4 млн. теңге бөлініп орташа жөндеуден өткізілді.

Атап айтқанда, «Жұмыспен қамту - 2020» бағдарламасы аясында 12 көше (296,1 млн. теңге), «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы бойынша 9 көше (56,8 млн. теңге), жергілікті бюджет есебінен 27 көше (264,5 млн. теңге).

Сонымен қатар 4,2 млн.теңгеге 255 жол белгілері ортнатылды.

Top
Разработано с JooMix.
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…