ЭКОНОМИКАНЫ ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІН ТҰРАҚТАНДЫРУ ЖӨНІНДЕГІ 2009 – 2010 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН БІРЛЕСКЕН ІС-ҚИМЫЛ ЖОСПАРЫН ІСКЕ АСЫРУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі 2009 – 2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

Р/с №

Іс-шараның атауы

 

Жауапты орындаушылар Аяқтау нысаны Орындау мерзімі
1        2      3      4      $15     
I.Макроэкономикалық тұрақтылықты қолдау
1. Теңгерімді ақша-кредит және салық-бюджет саясатын жүргізу ҰБ, ЭБЖМ, Қаржымині,  Үкіметке ақпарат   Үнемі
2. Мемлекеттік бюджетке және Ұлттық қорға түсетін түсімдер серпінінің мониторингіжәне талдау Қаржымині,  ЖАО Үкіметке есеп Апта сайын
3. Өндіріс пен жұмыспен қамту серпінінің салалар, өңірлер мен ірі кәсіпорындар бөлінісіндегі   мониторингі және талдау ЭБЖМ, ИСМ, Еңбекмині, АШМ, ЖАО Үкіметке есеп Ай сайын
4. Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан жұмысынан айрылуы және басқа да әлеуметтік көмек түрлері бойынша әлеуметтiк төлем алуға өтініштердің мониторингіжәне талдау Еңбекмині, ЖАО Үкіметке ақпарат Жұмысынан айрылуы бойынша әлеуметтік төлемдер бойынша – апта сайын, әлеуметтік көмектің басқа түрлері бойынша – ай сайын
5. Төлем балансының мониторингіжәне бағалау ҰБ, ЭБЖМ, Қаржымині,  ИСМ Үкіметке ақпарат Тоқсан сайын
6. Бірлескен іс-қимыл жоспарын іске асыруға бөлінетін қаражаттың мақсатты және тиімді пайдаланылуының мониторингі, талдау және бақылау Қаржымині, мүдделі мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдар Үкіметке есеп Ай сайын
II. Қаржы секторын тұрақтандыру
$11.       Мемлекеттің қаржы секторындағы реттеу және қадағалау функцияларын күшейту
  Ағымдағы шаралар:
$11.1.   Инвестициялық қызметке байланысты тәуекелдерді ескере отырып, меншікті капиталдың жеткіліктілігін бағалау бөлігінде жинақтаушы зейнетақы қорларын пруденциалдық реттеуді жетілдіру ҚҚА ҚҚА қаулысы 2009 жылғы ақпан
$11.2.   Базель комитетінің стандарттарына және халықаралық практикаға жақындата отырып, екінші деңгейдегі банктердің меншікті капиталының (бірінші деңгейдегі капиталдың) жеткіліктілігін бағалау жөніндегі ағымдағы тәсілдерді жетілдіру ҚҚА ҚҚА қаулысы 2009 жылғы ақпан
  Орта мерзімді шаралар:
$11.3.   Банк және корпоративтік секторлардың сыртқы борышын талдау және реттеу ЭБЖМ, Қаржымині, ҚҚА, ҰБ Үкіметке ақпарат   Тоқсан сайын
$11.4.   Өтімділіктің тәуекелін бақылауға қойылатын талаптарды күшейту және банктер өтімділігінің стресс-тестингіне ұстанымдарды жетілдіру жолымен екінші деңгейдегі банктердегі тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру  ҚҚА ҚҚА қаулысы 2009 жылғы наурыз, бұдан әрі – қажеттілігіне қарай 
$11.5.           . Арнаулы провизияларды проблемалы активтерге уақтылы қалыптастыруға қатысты ХҚЕС-ға жақындату, қайта құрылымдалған активтерді жіктеуге, провизияларды (резервтерді) жалпыбанктік тәуекелдерге қалыптастыруға тәсілдерді жетілдіру бөлігінде банк активтерін жіктеудің қолданыстағы тәртіібін оңтайландыру ҚҚА, Қаржымині ҚҚА қаулысы 2009 жылғы сәуір, бұдан әрі – қажеттілігіне қарай 
$12.       Жүйе құраушы екінші деңгейдегі банктерді жай және ерекше артықшылығы бар акцияларды сатып алу, сондай-ақ реттелген қарыздар беру арқылы қосымша капиталдандыру
 

ТЕТІКТЕРІ: төрт ЕДБ-мен өзара түсіністік туралы меморандумдарға және іске асыру туралы басқа да құжаттарға сәйкес «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ қаржы секторын тұрақтандыру мақсатында банктерді жай және ерекше артықшылығы бар акцияларды сатып алу және реттелген қарыздар беру арқылы қосымша капиталдандыруды жүзеге асырады. Бұл ретте:

$1-          «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ» қорының банктердегі үлесібанктердің дауыс беретін акцияларының 25 %-нан аспайды;

$1-         акцияларды сатып алу бағасы олардың нарықтың құнының негізінде банктерге ұсынысты жариялаған күнге дейін, яғни 2008 жылғы 24 қазандағы жағдай бойынша айқындалады;

$1-         сату кезінде қазіргі акционерлердің құқықтары мен мүдделері және халықаралық нормалар сақталады;

$1-        мемлекетте банктердің ұзақ мерзімді акционері болу ниеті жоқ. Қазіргі акционерлерге акцияларды сату күнге қайта сатып алу құқығы беріледі, бірақ «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ» қоры сатып алған құнынан кем емес.

  Ағымдағы шаралар:
$12.1.  2 Банктерді қосымша капиталдандыру жөнінде консультациялық қызметтер көрсету және қаржы секторын тұрақтандыру жөніндегі өзге де іс-шаралар үшін халықаралық қаржы консультанттарын тарту «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Үкіметке ақпарат 2009 жылғы
20 қаңтарға
$12.2.            Банктерді кешенді тексеру үшін халықаралық аудиторлық компанияларды тарту «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Үкіметке ақпарат 2009 жылғы
20 қаңтарға
$12.3.            Банктердің акциялардың жай қосымша эмиссиясы туралы шешім қабылдауы (банк акционерлерінің жалпы жиналыстарын өткізу) ЕДБ Үкіметке ақпарат 2009 жылғы
1 ақпанға
$12.4.            ЕДБ қаржылық жай-күйін, активтерінің сапасын және ЕДБ қызметінің проблемалы аспектілерін бағалауды айқындау «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, ЕДБ Үкіметке есеп 2009 жылғы
15 наурызға
$12.5.            «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Директорлар кеңесінің отырысындабанктерді жай және ерекше артықшылығы бар акцияларды сатып алу және аудиторлар мен консультанттар 2008 жылғы 24 қазандағы бағамен есептеп оң қорытынды берген жағдайда реттелген қарыздар беру арқылы қолдау туралы шешім қабылдау (қаржыландыру құрылымы мен шарттарын айқындау) «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Үкіметке ақпарат 2009 жылғы
25 наурызға
$12.6.            Банктерге қаржыландыруды беру шарттары, акцияларды қайта сатып алу, акционерлер арасындағы өзара қарым-қатынастардың және  корпоративтік басқаруды жүзеге асырудың негізгі қағидаттары туралы уағдаластықтарға қол жеткізу (іске асыру туралы келісімдерге, опциондық келісімдерге, акционерлер арасындағы келісімдерге және өзге де келісімдерге қол қою)         «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, ЕДБ Үкіметке ақпарат 2009 жылғы
1 сәуірге
$12.7.          Банктердің акциялардың қосымша эмиссиясын тіркеуі ЕДБ, ҚҚА Үкіметке ақпарат 2009 жылғы
1 сәуірге
$12.8.          Банктер акционерлерінің жай акциялардың қосымша эмиссиясын артықшылықпен сатып алу құқығынан бас тарту туралы шешім қабылдауы ЕДБ Үкіметке ақпарат 2009 жылғы
1 сәуірге
$12.9.          «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның «Банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістердің негізінде ЕДБ жай акцияларының 25% дейін сатып алуы «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, ЕДБ Үкіметке ақпарат 2009 жылғы
15 сәуірге
$12.10.      Банктердің ерекше артықшылығы бар акциялардың қосымша эмиссиясы туралы шешім қабылдауы(банктердің акционерлердің жалпы жиналысын өткізуі: Халық Банкі, Қазком, БТӘ Банкі, Альянс Банкі) ЕДБ Үкіметке ақпарат 2009 жылғы
15 сәуірге
$12.11.      Ерекше артықшылығы бар акциялардыңқосымша эмиссиясын тіркеу ЕДБ, ҚҚА Үкіметке ақпарат 2009 жылғы
15 мамырға
$12.12.      Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның ерекше артықшылығы бар акцияларды сатып алуы «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, ЕДБ Үкіметке ақпарат 2009 жылғы
1 маусымға
$12.13.      Банктерге реттелгенқарыздар беру (банктерге реттелген қарыздар беру туралы келісімдерге қол қою) «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, ЕДБ Үкіметке ақпарат 2009 жылғы
1 қыркүйекке
3. Стресті активтер қорының банктердің күмәнді активтерін сатып алуы және оларды кейіннен басқаруы:
  Ағымдағы шаралар:
$13.1.   САҚ тұжырымдамасын әзірлеу (САҚ тұжырымдамасын САҚ Директорлар кеңесінің шешімімен мақұлдау) «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, Қаржымині, ҚҚА Үкіметке ақпарат 2009 жылғы
20 қаңтарға
$13.2.         3 САҚ үшін арнаулы МҚҚ шығару ережесін әзірлеу Қаржымині, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Үкімет қаулысы 2009 жылғы
1 ақпанға
$13.3.          САҚ-тың банктердің стресті активтерін сатып алуын айқындау жөнінде банктермен келіссөздер жүргізу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, ЕДБ Үкіметке ақпарат 2009 жылғы
1 ақпанға
$13.4.          САҚ эмиссиялайтын ноталарға тәуекелдердің барабар деңгейін беру ҚҚА ҚҚА қаулысы 2009 жылғы
1 мамырға
$13.5.          Банктерден алынған ұсыныстарды бағалау және талдау үшін тәуелсіз консультанттарды тарту (активтерді бағалау, активтердің сыныптарын және оларды сатып алу (дисконтты) бағасы бойынша консультанттардың ұсынымдарын айқындау) «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Үкіметке ақпарат 2009 жылғы
1 ақпанға
$13.6.          Банктердің стресті активтерін сатып алу және олар бойынша кепілдікті қамтамасыз ету ережесін әзірлеу (стрессті активтерді сатып алудың және олар бойынша кепілдікті қамтамасыз етудің нақты рәсімдерін белгілеу, Ережені САҚ Директорлар кеңесінің мақұлдауы) «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Үкіметке ақпарат 2009 жылғы
15 ақпанға
$13.7.          МҚҚ шығару және кейіннен оларды САҚ-ты капиталдандырудың бірінші (52 млрд. теңге) және екінші (18 млрд. теңге) траншына барабар сома көлемінде САҚ-тың сатып алуы (МҚҚ САҚ-тың жарғылық капиталын орналастыру) Қаржымині, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Үкіметке есеп 2009 жылғы
1 ақпанға
$13.8.          САҚ-тың облигациялық бағдарламасын мемлекеттік тіркеу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, ҚҚА Үкіметке ақпарат 2009 жылғы
1 сәуірге
$13.9.          САҚ активтерінің әлеуетті портфелін қарау және МҚҚ-ға САҚ жарғылық капиталының 3-ші траншын (50 млрд. теңге) орналастырудың орындылығы туралы мәселені шешу (САҚ Директорлар кеңесінің шешімі) «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Үкіметке ақпарат 2009 жылғы
1 сәуірге
$13.10.      САҚ ноталарын сатып алу және банктердің стрессті активтерін және олар бойынша кепілдікті қамтамасыз етуді сатып алу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Ай сайынғы негізде Үкіметке есеп 2009 жылғы сәуірден бастап
$13.11.      САҚ активтерін құрылымдау және басқару (кредиттік портфелді басқарудың кірістілігін қамтамасыз ету) «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Тоқсан сайынғы негізде Үкіметке есеп 2009 жылғы мамырдан бастап
$13.12.      САҚ-ты капиталдандыру (үшінші транш) Қаржымині, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Үкіметке ақпарат 2009 жылғы
1 шілдеге
$13.13.     3 Капитал нарықтарында САҚ қосымша қорландыру бойынша іс-шаралар өткізу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Тоқсан сайынғы негізде Үкіметке есеп 2009 жылғы
1 шілдеден бастап
4. Инфляция деңгейі мен зейнетақы жинақтарының көлемін ескере отырып, міндетті зейнетақы жарналары түсімдерінің мониторингі, республикалық бюджетте инфляцияның деңгейін ескере отырып, іс жүзінде енгізілген міндетті зейнетақы жарналарының сомасы мен алушының зейнетақы төлеміне құқықты алуы сәтіндегі зейнетақы жинақтарының сомасы арасындағы айырманы өтеуге қажетті қаражатты жыл сайын жоспарлау
4.1. Инфляцияның деңгейі мен жинақтаушы зейнетақы қорлары салымшыларының зейнетақы жинақтарының көлемін ескере отырып, іс жүзінде енгізілген міндетті зейнетақы жарналары сомасының мониторингін ұйымдастыру Еңбекмині, СА, ҚҚА Үкіметке ақпарат Тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың
10-күніне
4.2. Инфляцияның деңгейі (оның ішінде инфляцияның болжанатын деңгейін) мен жинақтаушы зейнетақы қорларынан зейнетақы төлемдеріне құқық алатын адамдардың зейнетақы жинақтарының көлемін ескере отырып, міндетті зейнетақы жарналары сомасының болжамдарын жасау Еңбекмині, ЭБЖМ, ҰБ, ҚҚА Үкіметке ақпарат Жыл сайын, сәуір
4.3.

Инфляцияның деңгейін ескере отырып, іс жүзінде енгізілген міндетті зейнетақы жарналарының сомасы мен алушының зейнетақы төлеміне құқықты алуы сәтіндегі зейнетақы жинақтарының сомасы арасындағы айырманы өтеуге қажетті бюджет қаражатына қажеттілікті қалыптастыру  

(ЭБЖМ-ге бюджеттік өтінім беру)

Еңбекмині Үкіметке ақпарат 15 мамырға дейін, жыл сайын
III. Жылжымайтын мүлік нарығындағы проблемаларды шешу
Бағдарламаны қаржыландыру үшін қаражат тарту жөніндегі іс-шаралар
1.

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның 480 млрд. теңге сомаға облигациялар шығару жолмен Ұлттық қордан қарыз алуды жүзеге асыруы.

Ұлттық қордан және жинақтаушы зейнетақы қорларынан қаражат тартқанға дейін құрылысы аяқталмаған объектілерді қаржыландыруды уақтылы ұйымдастыру мақсатында «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ меншікті капиталын пайдаланатын болады.

  Ағымдағы шаралар:
1.1. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ға қаржылық агенттік мәртебесін беру ҚҚА, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ ҚҚА басқармасының қаулысы

2009 жылғы

15 қаңтарға дейін

1.2 «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ облигацияларын Ұлттық қор қаражатын инвестициялау үшін рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесіне қосу туралы ұсыныс ЭБЖМ, Қаржымині, ҰБ «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Ұлттық қорды басқару жөніндегі кеңестің шешімі 2009 жылғы 
15 қаңтарға
1.3. Облигациялық қарыздың негізгі параметрлері мен шарттарын бекіту (транштар кестесін қоса алғанда) «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, ҰБ, ЭБЖМ, Қаржымині, ҚҚА Үкіметке ақпарат 2009 жылғы 
30 қаңтарға
1.4. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын қалыптастырудың және пайдаланудың орта мерзiмді перспективаға арналған тұжырымдамасына өзгерістер енгізу ЭБЖМ, Қаржымині, ҰБ Президент Жарлығының жобасы 2009 жылғы 
16 ақпанға
1.5. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын орналастыру үшiн рұқсат етiлген материалдық емес активтердi қоспағанда, шетелдiк қаржы құралдарының тiзбесiне Ұлттыққордың активтерін қазақстандық эмитенттердің бағалы қағаздарына инвестициялауға рұқсат беру бөлігінде өзгерістер енгізу Қаржымині, ҰБ Үкімет қаулысы 2009 жылғы 
16 ақпанға
1.6. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Директорлар кеңесінің отырысында Ұлттық қордың қаражатын тарту үшін облигациялар шығару туралы шешім қабылдау «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ  «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ директорлар кеңесі отырысының хаттамасы 2009 жылғы
20 қаңтарға
1.7. Ұлттық қордың қаражатын тарту үшін облигациялар шығаруды мемлекеттік тіркеу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, ҚҚА Облигациялар шығаруды мемлекеттік тіркеутуралы куәлік 2009 жылғы 
23 қаңтарға
1.8. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ облигацияларын Ұлттық банктің Ұлттық қордың қоржынына сатып алуы «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, ҰБ, Қаржымині Облигацияларды сату-сатып алу шарттары; ақша қаражатын «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі шотына аудару

2009 жылғы

30 қаңтарға

2.

Ипотекалық кредит беру бағдарламасын қаржыландыру және тұрғын үй секторын дамыту үшін жинақтаушы зейнетақы қорларының қаражатын тарту

ТЕТІКТЕРІ:

ЖЗҚ қаражаты «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ облигацияларын қазақстандық қор биржасында шығару жолымен тартылатын болады. Қарыз алудың негізгі параметрлері:

$1-     облигацияларды дебютті шығару көлемі – 120 млрд. теңге

$1-     өтеу мерзімі – 15 жылға дейін

$1-     купонның индикативтік ставкасы – 8,5%

$1-     болжамды шығару күні–2009 ж. қазан.

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ  облигацияларына зейнетақы қорлары тарапынан сұраныс болған жағдайда 2009 жылы 360 млрд. теңгеге дейінгі көлемде қаражат тарту болжануда

  Ағымдағы шаралар:
2.1. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»АҚ эмиссиялайтын облигацияларға тәуекелдердің барабар деңгейін беру ҚҚА ҚҚА қаулысы

2009 жылғы

ақпан

2.2. Қаржымині мен «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»АҚ-ның ішкі нарықта қарыз алудың келісілген, көлемі мен шарттарын бекіту  «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»АҚ, Қаржымині Үкіметке ақпарат

2009 жылғы

1 ақпанға

2.3. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»АҚ-ның 2008 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілігінің аудитін жүргізу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»АҚ Аудиттелген шоғырландырылған қаржылық есептілікті шығару

2009 жылғы

1 шілдеге

2.4. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»АҚ-ның 2009 жылдың бірінші жартыжылдығындағы шоғырландырылған қаржылық есептілігіне шолу жүргізу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»АҚ Шоғырландырылған қаржылық есептілікті шығару

2009 жылғы

1 қыркүйекке

2.5. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»АҚ-ның 480 млрд. теңге сомасындағы облигациялық бағдарламасын мемлекеттік тіркеу және  120 млрд. теңге сомасындағы дебютті шығарылымды тіркеу ҚҚА, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»АҚ Облигациялық бағдарлама мен бірінші шығарылымды  мемлекеттік тіркеу туралы куәлік алу

2009 жылғы

15 қыркүйекке

2.6. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»АҚ облигацияларын шығару және  оның  қазастандық KASE қор биржасында  листингтен өтуі «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, KASE Үкіметке ақпарат

2009 жылғы

1 қазанға

2.7.  «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»АҚ облигацияларын орналастыру(ипотекалық кредиттеу және  тұрғын үй секторын дамыту бағдарламасын  қаржыландыру үшін  ЖЗҚ қаражатын тарту) «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»АҚ Үкіметке ақпарат

2009 жылғы

15 қазанға

Жылжымайтын мүлік нарығындағы проблемаларды шешуде қолданыстағы тетіктерді іске асыру
Қазақстан Республикасы Үкіметінің  2007 жылғы  6 қарашадағы № 1039 қаулысымен бекітілген  Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының тұрақтылығын  қамтамасыз ету жөніндегі  бірінші кезектегі іс-қимылдар жоспарын іске асыру шеңберінде,  елдің ипотека нарығындағы тұрақтылығын  қамтамасыз ету, үлескерлер құқықтарын қорғау және  құрылыс объектілерін аяқтау мақсатында жылжымайтын мүлік нарығындағы проблемаларды шешудің мынадай тетіктері жүзеге асырылады.
3.

Объектілер салуды аяқтауға құрылыс салушыларға одан әрі кредит беру үшін екінші деңгейдегі банктерде  негізделген депозиттер орналастыру үшін  қаражат бөлу.

«Қазына» ОДҚ» АҚ-ға 95 млрд. теңге бөлінді. «Қазына» ОДҚ» АҚ 2008 жылы Астана қаласындағы 31 объектіні 40,8 млрд. теңге сомасына және Алматы қаласындағы 14 объектіні  23,1 млрд. теңге сомасына қаржыландыруды жүзеге асырды.

3.1. ЕДБ-де  негізделген депозиттер орналастыру жолымен  Астана және Алматы қалаларында объектілер салуды аяқтауды қаржыландыруды жалғастыру «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, ЕДБ Үкіметке ақпарат Ай сайын
4.

Мемлекеттің пәтерлер сатып алуы.

Құрылыс салушылардан Астана қаласындағы құрылыс объектілерінен пәтерлер сатып алуды жүзеге асыру үшін Астана қаласының әкімдігіне 41 млрд. теңге бөлінді, соның ішінде  2008 жылы– 21 млрд. теңге. Астана қаласының әкімдігі  47 объектіден 6223пәтер сатып алуға шарт жасасты,  қаражатты игеру сомасы 18 млрд. теңгені құрайды.

4.1. Астана қаласы әкімдігінің пәтерлер сатып алуды аяқтауы (әкімдіктің пәтерлерді меншікке қабылдауы) Астана қаласының әкімдігі Үкіметке ақпарат 2009 жыл
5.

Проблемалы объектілер салуды аяқтау үшін  Астана, Алматы қалаларының әкімдіктеріне  ақша бөлу.

Проблемалы объектілер салуды аяқтау үшін Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері  ЖШС-лар құрды және  тиісінше
17,2 млрд. және  10 млрд. теңге бөлінді. Теріс пиғылды құрылыс салушылардан мүлікті талап ету және ТҚК беру туралы  Астана қаласы бойынша берілген 19  сот талабы бойынша соттардың шешімдерімен залалдың орнын толтыру ретінде үлескерлерге  аяқталмаған үлестік құрылыс объектілерінің барлығына  құқықтар берілді. Алматы қаласы бойынша  2009 жылы  1058 пәтердің құрылысын аяқтауға конкурс өткізілді, соның 660-ы істердің соттарда қаралуы бойынша алданған үлескерлер үшін көзделуде.  

5.1. Астана және Алматы қалаларындағы  проблемалы объектілер құрылысын аяқтау  (объектілерді мемлекеттік қабылдау) Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері Үкіметке ақпарат Ай сайын
6.

ЕДБ-дағы ипотекалық кредиттер бойынша талап ету құқықтарын сатып алуды жүзеге асыру үшін «Қазақстандық ипотекалық компания» АҚ-ны қорландыру.

«Қазақстандық ипотекалық компания» АҚ-ның бірінші кезектегі іс-қимылдар жоспарын  іске асыру шеңберінде ЕДБ-дағы ипотекалық кредиттер бойынша  талап ету құқықтарын сатып алуды жүзеге асыру үшін  20,5 млрд. теңге бөлінді, соның 10,5 млрд. теңгесі игерілді.

6.1.  «ҚИК» АҚ-ның ипотекалық кредиттері  бойынша ЕДБ-ден талап ету құқықтарын сатып алу (тиісті шарттар жасасу) «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» Үкіметке ақпарат Ай сайын
Жылжымайтын мүлік нарығындағы проблемаларды шешу жөніндегі жаңа тетіктерді іске асыру

ТЕТІКТЕР:

$11)     Тұрғын үйді тіркелген баға бойынша өткізе отырып, тұрғын үй объектілері құрылысын ЕДБ арқылы  қаржыландыру.

Осы бағыт шеңберінде ЕДБ арқылы өтетін қаражат салынған тұрғын үйді сатып алу үшін заңды тұлғаларға кейіннен ипотекалық кредиттер бере отырып, объектіні салуды аяқтау үшін құрылған жобалау компаниясына беріледі;

$12)     тұрғын үйді еркін бағамен сата отырып  құрылысты ЕДБ арқылы қаржыландыру.

Бұл тетік кейіннен ЕДБ-ның тұрғындарға мерзімінен бұрын өтеу құқығымен жылдық 10,5%-бен 15 жыл мерзімге дейін ипотекалық кредиттер беружәне бұрын берілген ипотекалық қарыздарды жылдық 12,5%-ға дейін қайта қаржыландыру ставкасы бойынша қайта қаржыландыру мүмкіндігімен ЕДБ-да 15 жылға  кредиттік желілер (банк салымдары шарттары) ашу жолымен іске асырылатын болады. Бағдарламаның қолданылу мерзімі  –  шектеулі.

Ипотека ЕДБ арқылы мынадай тәртіппен берілетін болады:

- құрылыс салушылар  ипотекалық кредит беру схемасы бойынша  пәтер сатып алушылардың пулдарын қалыптастырады. Сатып алушылардың қалыптасқан пулдары жалпы сомада салынып жатқан объектілердегі сатылмаған пәтерлердің жалпы санының кемінде 30%-ын жабуы тиіс;

- ЕДБ сатып алушыларға ипотекалық кредит беру туралы шешім қабылдайды;

- «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ ЕДБ-мен келісілген құжаттар тізбесіне сәйкес одан әрі ипотекалық кредит беру үшін ЕДБ қалыптастырады;

$13)     құрылысты «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның еншілес ұйымдары арқылы  қаржыландыру

Осы бағыт шеңберінде  ЕДБ арқылы өтетін қаражат «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның еншілес ұйымдары  арқылы салынған тұрғын үйді сатып алу үшін заңды тұлғаларға  кейіннен ипотекалық кредиттер бере отырып объектіні салуды аяқтау үшін құрылған  жобалау компаниясына беріледі;

4) ипотекалық кредиттерді қайта қаржыландыру

7. Тұрғын үйлерді тіркелген бағамен сата отырып құрылысты ЕДБ арқылы қаржыландыруды ұйымдастыру
  Ағымдағы шаралар:
7.1. ЕДБ қаржыландырылуы жоспарланған объектілерді іріктеуді жүргізеді «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ және  Құрылыс салушы  

2009 жылғы 

1-тоқсан бойы

7.2. ЕДБ мен Қор Өзара іс-қимыл туралы меморандум жасасады «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Меморандум

2009 жылғы 

1-тоқсан бойы

  Орта мерзімді шаралар:
7.3. Құрылыс салушы жобалау компаниясын (бұдан әрі – ЖК)  құрады Құрылыс салушы ЖК тіркеу, құқықтар мен активтер беру

2009 жылғы 

1-жарты жылдық бойы

7.4. ЕДБ кредит комитеті  ЖК-ге кредит беру туралы шешім қабылдайды ЕДБ ЕДБ Кредит комитетінің шешімі

2009 жылғы 

1-жарты жылдық бойы

7.5. ЕДБ  тоқсандық қаржыландыру қажеттілігін ескере келе қажетті қаражат сомасын көрсете отырып  және ҚМЖ кестесімен  Қорға өтінім жібереді ЕДБ Тапсырыс хат

2009 жылғы 

1-жарты жылдық бойы

7.6. Қор мен ЕДБ Жедел банктік салым туралы шарт жасасады «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Жедел банктік салым туралы шарт

2009 жылғы 

1- жарты жылдық бойы

7.7. Қор  ҚМЖ кестесі мен  техникалық қадағалау жөніндегі тәуелсіз сараптама ұйымдарының  өткен тоқсанның қаражатын орынды жұмсау және іс жүзінде игеру туралы қорытындыларына сәйкес  тоқсан сайын ЕДБ-де қаражат орналастыруды жүзеге  асырады «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»АҚ   Шарт жасалғаннан кейін 10 күн ішінде
7.8. ЖК объект құрылысын аяқтайды және Объектіні  мемлекеттік қабылдау актісін алады Жобалау компаниясы Мемлекеттік қабылдау актісі ҚМЖ кестесіне сәйкес
7.9. Қор мен ЕДБ Объектіге ипотекалық кредит беруді ұйымдастыру туралы шарт жасасады «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»АҚ Объектіге ипотекалық кредит беруді ұйымдастыру туралы шарт Акт алуға орай
7.10. ЕДБ ай сайынғы негізде  азаматтардың объектіден   тұрғын үй сатып алу  бойынша қолда бар өтініштер санын ескере келе  Қорға ипотекалық кредит беруді ұйымдастыруға қажетті сомаға  өтінім береді «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Тапсырыс хат Шарт жасалғаннан  кейін ай сайын
7.11. Қор алынған өтінімге сәйкес ай сайын              ЕДБ-де  қаражат орналастыруды жүзеге асырады «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»АҚ ЕДБ-де қаражат орналастыру Шарт жасалғаннан  кейін ай сайын
7.12. ЕДБ  бір ай өткен соң  Қорға берілген ипотекалық қарыздар туралы растаушы ақпарат береді ЕДБ ЕДБ-ден есептік ақпарат Шарт жасалғаннан  кейін ай сайын
7.13. ЖК  ипотекалық қарыз алушыларға тұрғын үйлердің сатылуына орай  Банктің кредитін өтейді Жобалау компаниясы   сатылуына орай
7.14. Банк  Жедел банктік салым туралы шарт бойынша  Қор қаражатын қайтаруды жүзеге асырады «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ   Жедел банктік салым туралы шарттың мерзімі өтуіне орай
7.15. Банк Тұрғындарға ипотекалық кредит беруді ұйымдастыру туралы шарт бойынша  Қор қаражатын қайтаруды жүзеге асырады «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ   Ипотекалық кредит беруді ұйымдастыру туралы шарттың мерзімі өтуіне орай
7.16. ЕДБ Бірлескен іс-қимылдар жоспарында баяндалған шарттарға  сай келетін ипотекалық  қарыз алушылар объектісі бойынша Қорға қайта қаржыландыру туралы өтінім береді. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Тапсырыс хат 2009 жылғы                 1-тоқсан бойы
7.17. Қор  қарызды өтеудің қалған мерзіміне  объекті бойынша бұрын берілген ипотекалық кредиттерді  қайта қаржыландыру үшін  ЕДБ-де  қаражат орналастырады «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, ЕДБ Жедел банктік салым туралы шарт өтінім өткеннен  кейін  15 күн ішінде
8. Тұрғын үйді еркін бағамен сата отырып құрылысты ЕДБ арқылы  қаржыландыруды ұйымдастыру
  Ағымдағы шаралар:
8.1. ЕДБ-нің ипотекалық кредит беру үшін объектілер тізбесін қалыптастыруы ЕДБ ЕДБ-нің кредит комитетінің тізбені бекіту туралы шешімі 2009 жылғы          1-тоқсан
8.2. Ипотеканы қорландыру үшін қажетті  құжаттар тізбесін келісу  «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Құжаттар тізбесі 2009 жылғы          1-тоқсан
8.3. ЕДБ мен «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»АҚ арасында Банктік салым шартын жасасу  «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»АҚ  «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»АҚ мен ЕДБ арасындағы Банктік салым шарты 2009 жылғы          1-тоқсан
  Орта мерзімді шаралар:
8.4. Ағымдағы кезеңде ипотекалық кредит беру үшін қажетті  соманы көрсете отырып  ЕДБ-ден ай сайын өтінімдер алу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ ЕДБ өтінім Ай сайын
8.5. Ағымдағы кезеңде ипотекалық кредит беру үшін  ЕДБ-нің ай сайынғы қажеттілігін жабу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»АҚ ЕДБ-де қаражат орналастыру Ай сайын
9. Тұрғын үйді  тіркелген баға бойынша сата отырып  құрылысты   «Даму» КДҚ» АҚ мен  «ТҚЖБ» АҚ, «ҚИК» АҚ арқылы  қаржыландыруды ұйымдастыру
  Ағымдағы шаралар:
9.1. «Даму» КДҚ» АҚ құрылыс секторы субъектілерін  тікелей кредит беруді қамтамасыз ету үшін  өзінің нормативтік-құқықтық базасын  сәйкестендіреді    «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»АҚ, «Даму» КДҚ» АҚ «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ мен «Даму» КДҚ» АҚ басқармалары уәкілетті органдарының шешімі 2009 жылғы қаңтар
  Орта мерзімді шаралар:
9.2. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»АҚ қаржыландырылуы жоспарланған объектілерді іріктейді «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»АҚ,  Құрылыс салушы   2009 жылғы          1-тоқсан бойы
9.3. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»АҚ мен Құрылыс салушы  Өзара іс-қимыл туралы меморандум жасасады «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»АҚ, Құрылыс салушы Меморандум 2009 жылғы          1-тоқсан бойы
9.4. Құрылыс салушы  жобалау компаниясын (бұдан әрі – ЖК) құрады Құрылыс салушы ЖК тіркеу,  құқықтар мен активтер беру 2009 жылғы          1-жарты жылдық ішінде
9.5. Құрылыс  салушы мен «Даму» КДҚ» АҚ құрылыс объектілерінің техникалық аудитін жүргізеді «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, «Даму» КДҚ» АҚ, Құрылыс салушы   2009 жылғы          1-жарты жылдық ішінде
9.6. «Даму» КДҚ» АҚ кредит комитеті  ЖК кредит беру туралы  шешім қабылдайды «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, «Даму» КДҚ» АҚ ЕДБ Кредит комитетінің шешімі 2009 жылғы          1-жарты жылдық ішінде
9.7. «Даму» КДҚ» АҚ тоқсандық қаржыландыру қажеттілігін ескере келе қажетті қаражат сомасын көрсете отырып  және  ҚМЖ кестесімен  Қорға өтініш жібереді «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»АҚ, «Даму» КДҚ» АҚ Тапсырыс хат 2009 жылғы          1-жарты жылдық ішінде
9.8. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»АҚ мен «Даму» КДҚ» АҚ  Қарыз шартын жасасады «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»АҚ, «Даму» КДҚ» АҚ Жедел банктік салым туралы шарт 2009 жылғы          1-жарты жылдық ішінде
9.9. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»АҚ қаражатты ҚМЖ кестесі мен  техникалық қадағалау жөніндегі тәуелсіз сараптама ұйымының өткен тоқсанның қаражатын нысаналы пайдалану және іс жүзінде игеру  туралы қорытындыларына сәйкес тоқсан сайын «Даму» КДҚ» АҚ-ға орналастыруды жүзеге  асырады «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»АҚ   Шарт жасасқаннан кейін 10 күн ішінде
9.10. ЖК объектіні салуды аяқтайды және  объектіні  мемлекеттік қабылдау актісін  алады Жобалау компаниясы Мемлекеттік қабылдау актісі ҚМЖ кестесіне сәйкес
9.11. «ТҚЖБ» АҚ не «ҚИК» АҚ, Құрылыс салушы мен«Даму» КДҚ» АҚ тұрғын үй құрылыс жинақтарын немесе объектіге ипотекалық кредит беруді  ұйымдастыру туралы шарт жасасады  «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, «ТҚЖБ» АҚ, «ҚИК» АҚ, Құрылыс салушы мен «Даму» КДҚ» АҚ Объектіге ипотекалық кредит беруді ұйымдастыру туралы шарт Акт алуына орай
9.12. «ТҚЖБ» АҚ не «ҚИК» АҚай сайынғы негізде  азаматтардың объектіден тұрғын үй сатып алу  бойынша  қолда бар өтініштер санын ескере келе  тұрғын үй құрылыс жинағын/объектіге ипотекалық кредит беруді  ұйымдастыруға қажетті сомаға  тапсырыс  береді  «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, «ТҚЖБ» АҚ,   «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ,«ҚИК» АҚ Тапсырыс хат Шарт жасасқаннан кейін ай сайын
9.13. Қор алынған өтінімге сәйкес  қаражаттың  «ТҚЖБ» АҚ/«ҚИК» АҚ-та ай сайын орналастырылуын  жүзеге асырады «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»АҚ   Шарт жасасқаннан кейін ай сайын
9.14. ЖК тұрғын үйлерді  «ТҚЖБ» АҚ арқылы тұрғын үй құрылыс жинағы/объектіге ипотекалық кредит беру субъектілеріне сатуына орай «Даму» КДҚ» АҚ-ға кредитті өтейді  Жобалау компаниясы   сатылуына орай
9.15. ЕДБ Бірлескен іс-қимылдар жоспарында баяндалған шарттарға  сай келетін  ипотекалық  қарыз алушылар объектісі бойынша Қорға  қайта қаржыландыру туралы  тапсырыс береді. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»АҚ Тапсырыс хат 2009 жылғы              1-тоқсан бойы
9.16. Қор  қарызды өтеудің қалғаан мерзіміне  объекті бойынша бұрын берілген ипотекалық кредиттерді  қайта қаржыландыру үшін  ЕДБ-де  қаражат орналастырады «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, ЕДБ Жедел банктік салым туралы шарт Өтінім сараптамадан өткеннен кейін  15 күн ішінде

10. Ипотеканы қайта қаржыландыру.

1) ипотекалық қарызды қамтамасыз ететін тұрғын үйді қоспағанда, қарыз алушыда басқа тұрғын үй болмаған жағдайда алдыңғы кезеңдерде алаңы 120 шаршы метрден аспайтын тұрғын үйге ипотекалық қарыздар алған және осы ипотекалық қарыздарға қызмет көрсету жөніндегі өздерінің міндеттемелерін адал орындаған  қатардағы қарыз алушылар үшін мерзімі 15 жылдан аспайтын ставкаларды жылдық 12,5%-ға дейін төмендете отырып, ипотекалық кредиттерді  «ҚИК» АҚ-ы мен  ЕДБ арқылы  «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның қайта қаржыландыруы. Бағдарламаның жалпы сомасы – 120 млрд. теңге.

2) Халықтың басымидық берілген санатына (әлеуметтік сала, бюджет саласы қызметкерлері, мұғалімдер, медқызметкерлер және т.б.) арналған ипотеканы «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның қайта қаржыландыруы«ҚИК» АҚ арқылы 15 жыл мерзіммен жылдық 10,5 % түпкі ставка бойынша берілетін болады. Бағдарламаның жалпы сомасы  - 60 млрд. теңге. Екінші бағыт бойынша сұраныс бомаған жағдайда қаражатттың қалған бөлігі бірінші бағытты іске асыруға бағытталатын болады – «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ ипоиекалық кредиттерге жылдық 12,5 %-ға дейін ставкаларды төмендете отырып, «ҚИК» АҚ және, ЕДБ арқылы қайта қаржыландыруы

10.1. ЕДБ-дегі ипотекалық қарыздың көлемі мен құрамы туралы  ақпаратты жинау және талдау,    ипотека бойынша қайта қаржыландыру алатын  адамдардың тізімін бекіту «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, әкімдіктер, «ҚИК» АҚ, ЕДБ Қайта қаржыландыруды алатын  адамдардың тізімі 2009 жылғы ақпан
10.2. Қайта қаржыландыруды жүзеге асыру үшін «ҚИК» АҚ мен ЕДБ қорландыру көлемін айқындау  «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, «ҚИК» АҚ Үкіметке есеп

2009 жылғы

1 наурызға дейін

10.3. Ипотекалық қарыздардың қоржынын қайта қаржыландыру үшін «ҚИК» және ЕДБ АҚ-ға қарыз беру «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ «ҚИК» және ЕДБ АҚ-ға қаражат орналастыру Тиісті шарттардың жасалуына қарай
Қосымша шаралар
  Ағымдағы шаралар:
11. Тұрғын үй құрылысы объектілерін қаржыландырудың өзге тетіктерін  әзірлеу және Үкіметтің қарауына енгізу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ ҚР Үкіметімен қаржыландыру тетіктерін келісу 2009 жылғы           1 наурызға дейін
12. «Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2008 – 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына» халық үшін тұрғын үйдің қол жетімділігін қамтамасыз ету бөлігінде өзгерістер енгізу ИСМ, Қаржымині, ЭБЖМ, ЖАО Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығының жобасы 2009 жылғы қаңтар  
13. Үлестік құрылыс мәселелері жөніндегі заңнамаға үлескерлердің құқықтарын қорғауды арттыру бөлігінде өзгерістер енгізу ИСМ «Кейбір заңнамалық актілерге тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңын  қабылдау 2009 жылғы ақпан
  Орта мерзімді шаралар:
14. Ипотекалық және тұрғын үй нарығын қолдауға бөлінген мемлекеттік қаражаттың нысаналы және тиімді пайдаланылуын қамтамасыз ету және оның мониторингі Қаржымині, ЭБЖМ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша), ЖАО Үкіметке есеп 2009 жыл
15. Жалға берілетін тұрғын үй салу ИСМ, ЖАО Үкіметке ақпарат Ай сайын
16. Мемлекеттік бағдарлама шеңберінде салынған объектілердің  тұрғын-үй құрылыс жинақ ақшасының жүйесі арқылы басымды санаттарға өткізу Қаржымині, ЖАО Үкіметке ақпарат Ай сайын
17.

Мемлекеттің қатысуы бар ұлттық компаниялар мен акционерлік қоғамдардың Астана және Алматы қалаларындағы аяқталмаған объектілердегі пәтерлерді сатып алуы.

Қазақстан Республикасының Үкіметінеақпарат (ай сайын 10-күнге)

Пәтерлердің құны Мемлекет басшысының белгілеген құнын негізге ала отырып, Астана қаласында  әрленбеген қалпында 1 шаршы метрі 96 мың теңге және Алматы қаласында 120 мың теңге  болып  айқындалады.

Толығымен әрленген пәтерлерді сатып алу кезінде  баға арттыру жағына қарай, бірақ 1 шаршы метрін 24 мың теңгеден асырмай түзетілуі мүмкін. 

Осы бағыт шеңберінде пәтерлер сатып алу процесін қаржыландыру мемлекеттің қатысуы бар ұлттық компаниялар мен акционерлік қоғамдардың  түзілген таза пайдасының немесе байланысты тараптар ұсынатын арнайы қаржы көмегінің есебінен жүзеге асырылатын болады.

17.1. Мемлекет қатысатын ұлттық компаниялар мен акционерлік қоғамдардың пәтерлерді сатып алуының жалпы қағидаттары мен схемаларын бекіту «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ», «Қазагро» ҰХ» АҚ Акционерлік қоғамдар Директорлар кеңесінің шешімі 2009 жылғы
1  ақпан
17.2. Ұлттық компаниялардың өз қызметкерлеріне сатып алуларына жататын аяқталмаған құрылыс объектілерін айқындау. Қызметкерлердің тізімін қалыптастыру және әрбір қызметкерге пәтер сатып алу үшін оларға берілетін қарыздың мөлшерін айқындау «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ», «Қазагро» ҰХ» АҚ

ҰК мен АҚ  құрылыс объектілері мен қызметкерлердің тізімін іріктеу жөніндегі тұрғын үй комиссиясының шешімі

Іріктелген объектілердің құрылысына ҰК мен АҚ  қызметкерлерінің үлестік қатысу шарттары туралы келісімдер жасасу

2009 жылғы
15 ақпан
17.3. Тұрғын үй сатып алу жөніндегі шарттық қатынастарды ресімдеу және құрылыстың барысын бақылауды одан әрі жүзеге асыру «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ», «Қазагро» ҰХ» АҚ

ҰК және АҚ мен қызметкер арасында қарыз алу шарттарын жасасу. Қызметкер мен құрылыс салушылар арасында құрылысқа үлестік қатысу шартын жасасу.

ҰК мен АҚ және қызметкер арасында кепілдік  шартын жасасу

2009 жылғы ақпан – сәуір
IV. Шағын және орта бизнесті қолдау
1.

ЕДБ арқылы шағын және орта бизнеске 240 млрд. теңге көлемінде кредит беру, оның  70%-ы ағымдағы жобаларды, кемінде 30%-ы -жылдық 12,5%-дан аспайтын номиналдық ставка бойынша және жылдық 14%-дан аспайтын тиімді ставка бойынша жаңа жобалардықайта қаржыландыруғабағытталатын болады.

Шағын және орта бизнесті қолдауға бөлінетін қаражат банктерге «Даму» КДҚ» АҚ арқылы беріледі. 

  Ағымдағы шаралар:
1.1. Шағын және орта бизнесті қолдау жөніндегі бағыттар шеңберіндегі жұмыстар үшін ЕДБ тізбесін айқындау «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ» Осы бағыттар шеңберінде ынтымақтастық үшін ЕДБ тізбесін айқындайтын Экономиканы жаңғырту жөніндегі мелекеттік комиссияның шешімі 2009 жылғы      25 қаңтарға
1.2. Бағдарламаға қатысушы ЕДБ-ны іріктеу және әрбір банкке лимиттер белгілеу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ» Үкіметке  бағдарламаға қатысушы әрбір ЕДБ бойынша қаржыландыру сомасын айқындайтын ақпарат 2009 жылғы          1 ақпанға
1.3. ШОБ қаржыландырудың басталуы және қаржыландыру шарттары туралы БАҚ арқылы кең ауқымды жариялау «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ» Мақалалар, телебағдарламалар, жарнамалар, ЕДБ-мен бірге баспасөз-конференцияларын  шығару 2009 жылғы қаңтар
1.4. ЕДБ өтінімдеріне сәйкес  ай сайынғы қаржыландыру кестесін құру «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ» ЕДБ-ны қаржыландыру кестесін Үкіметке ұсыну

2009 жылғы

15 ақпан

1.5. ЕДБ-мен шарттар жасасу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, «Даму» КДҚ» АҚ Шарттар 2009 жылғы  ақпанға
  Орта мерзімді шаралар:
1.6. Кестеге сәйкес ЕДБ-ны қаржылнадыру «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ» Үкіметке есеп 2009 жылғы наурыздан бастап
1.7. Бұрын берілген кредиттерді (ЕДБ алған сомадан 70%-ға дейін) қайта қаржыландыру арқылы ШОБ қаржыландыру және ШОБ жаңа жобаларына кредит беру (ЕДБ алған соманың кемінде 30%-ы)  «Даму» КДҚ» АҚ ЕДБ мен ШОБ арасындағы кредит шарттары, Үкіметке есеп 2009 жылғы наурыздан бастап
1.8.  «Даму» КДҚ» АҚ-ның өңірлік филиалдарынан ШОБ дағдарысқа қарсы бағдарламасы бойынша қаражат алған қарыз алушылар мониторингі «Даму» КДҚ» АҚ Мониторингтік тексерулердің актілері, Үкіметке есеп

2009 жылғы наурыздан бастап

тоқсан сайын

2. Ауылдық жерлерде шағын кредит берудің қол жетімділігін арттыру, оның ішінде, «Қазпочта» АҚ өңірлік желісін пайдалана отырып арттыру жөніндегі шараларды әзірлеу
2.1. «Ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қоры» АҚ, «Қазпочта» АҚ, «Даму» КДҚ» АҚ өңірлік желісі және шағын кредит беру ұйымдары арқылы ауылдық жерлерде шағын кредит беруді кеңейту жөнінде ұсыныстар әзірлеу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ», «Қазпочта» АҚ, «Даму» КДҚ» АҚ, АШМ,  «ҚазАгро» ҰХ» АҚ, шағын кредит беру  ұйымдары Үкіметке ұсыныстар 2009 жылғы ақпан
2.2. «Почта туралы» Қазақстан Республикасының Заңына «Қазпочта» АҚ-ға кредиттік қызметті жүзеге асыруға рұқсат беру бөлігінде өзгерістер енгізу   «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ», ҚҚА, ҰБ Заң жобасы

2009 жылғы

1 наурыз

2.3. «Қазпочта» АҚ өңірлік желісі арқылы шағын кредит беру операцияларын жүзеге асыру «Қазпочта» АҚ Үкіметке ақпарат

2009 жылғы

1 шілде

3. Шағын және орта бизнестің мемлекеттік сатып алуға қолжетімділігін кеңейту
  Ағымдағы шаралар:
3.1.

Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық басқарушы компаниялардың, ұлттық компаниялардың

 және олар аффилиирлеген заңды тұлғалардың барлық деңгейлердегі отандық өндірістерге сатып алуды бірінші кезекті орналастыруды көздейтін сатып алуды өткізудің үлгі  тәртібін айқындау

Қаржымині, ИСМ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ», «ҚазАгро» ҰХ» АҚ Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

2009 жылғы

1 наурызға дейін

3.2. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ» сатып алуындағы қазақстандық қамтуды дамыту бағдарламасын әзірлеу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ» (келісім бойынша) Бекітілген бағдарлама 2009 жылғы ақпан
3.3. Импорттық жабдықтардың ірі партиясын сатып алуға арналған шарттарды  жасау кезінде міндетті шарттар енгізу, оларға Қазақстанда осы жабдықтарды жинау, жөндеу және қызмет көрсету бойынша өндірісті ашу жөніндегі өнім берушінің міндеттерін енгізу ИСМ, Қаржымині, мүдделі мемлекеттік органдар,ұлттық холдингтер мен компаниялар(келісім бойынша) Уәкілетті мемлекеттік органдар басшыларының бұйрығы, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ,«ҚазАгро» ҰХ» АҚ директорлар кеңестерінің шешімдері 2009 жылғы қаңтар-наурыз
3.4. Уәкілетті мемлекеттік органдардың, ұлттық компаниялардың, мемлекеттік кәсіпорындардың, акционерлік қоғамдардың акцияларының (үлестерінің) 50 % -дан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың олардың еншілес, аффилиирленген және бірлесіп бақылаушы ұйымдарының  сатып алудың жылдық көлемінде қазақстандық қамту үлесі бойынша нысаналы көрсеткіштерін стратегиялық жоспарлар мен даму жоспарларында бекіту ИСМ, уәкілетті мемлекеттік органдар, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, «ҚазАгро» ҰХ» АҚ (келісім бойынша) Бекітілген стратегиялық жоспарлар мен даму жоспарлары 2009 жылғы қаңтар-наурыз
  Орта мерзімді шаралар:
3.5. Шағын және орта бизнестің мемлекеттік сатып алуға қатысу көрсеткіштерінің мониторингі Қаржымині Үкіметке есеп жарты жылдықта 1 рет
3.6.

Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық басқарушы компаниялардың, ұлттық компаниялардың

 және олар аффилиирлеген заңды тұлғалардың сатып алуларына шағын және орта бизнестің қатысу көрсеткіштерінің мониторингі

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ», «ҚазАгро» ҰХ» АҚ Үкіметке есеп жарты жылдықта 1 рет
4. Әкімшілік кедергілерді азайту жөніндегі шаралар
4.1. 3 рәсім бойынша меншікті тіркеу уақытын 19 күннен 12 күнге дейін, құнын 26 280 теңгеден 20 280 теңгеге дейін қысқарту
4.1.1. Жылжымайтын мүлікке  құқықтарды  тіркеу мерзімін қысқарту (жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар)  туралы анықтама беру мерзімін 3 күннен 1 күнге дейін қысқарту есебінен) Әділетмині «Халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы жылжымайтын мүлікке құқықтарды және онымен мәмілелерді халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы мемлекеттік тіркеу жөніндегі мемлекеттік қызметтер көрсету регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Әділет министрінің  2008 жылғы               28 наурыздағы № 83 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрық 2009 жылғы қаңтар
4.1.2. Нотариалдық қызметтер төлемінің тарифтерін  азайту Әділетмині Депутаттар бастамашы болған «Заңнамалық  актілерге нотариат мәселелері  бойынша өзгерістер мен толықтырулар  енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасына Үкіметтің қорытындысы 2009 жылғы ақпан
4.2. 4 рәсім бойынша кәсіпорын ашуға уақытты 12 күннен 6 күнге дейін, құнын 14 780 теңгеден 11 280 теңгеге дейін азайту
4.2.1. Тіркеу мезімін 3 күнге дейін азайту Әділетмині

«Кейбір заңнамалық  актілерге заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу  мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»  Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

«Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2007 жылғы     12 сәуірдегі № 112 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрық

«Заңды тұлғаларды, филиалдар мен өкілдіктерді тіркеудің кейбір мәселелері туралы» бұйрық

2009 жылғы

қаңтар

2009 жылғы наурыз

2009 жылғы наурыз

4.3. Рәсімдерді 38-ден 11-ге дейін қысқарту, рәсімдер бойынша уақытты 231 күннен 81 күнге дейін, құрылысқа рұқсат алу бойынша құнын 10 536 652 теңгеден 385 332 теңгеге дейін қысқарту
4.3.1. Рәсімдерді жеңілдету және құрылысқа рұқсат алу үшін құн мерзімін қысқарту ИСМ

«Кейбір заңнамалық актілерге қала құрылысы,  сәулет-құрылыс қызметi мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы»  Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасы

«Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi туралы» Қазақстан Республикасының Заңын іске асырудың кейбір мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы                    10 қазандағы № 1328  қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

«Қазақстан Республикасында сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асырудың ережесiн бекiту туралы»

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 29 шілдедегі № 840 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

«Объектілерді салу үшін бастапқы материалдарды (деректерді) және рұқсат беретін құжаттарды ресімдеу мен беру тәртібін оңайлату жөніндегі кейбір шаралар туралы»

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 6 мамырдағы  № 425 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің  қаулысы    

«Қаржыландыру көздерiне қарамастан құрылысқа арналған жобалау алдындағы (техникалық-экономикалық негiздемелер) және жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамаға сараптама жүргiзу, сондай-ақ мемлекеттiк инвестициялар есебiнен салынып жатқан жобаларды бекiту ережесi туралы»

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 19 тамыздағы № 918 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің  қаулысы  

2009 жылғы ақпан

2009 жылғы наурыз

2009 жылғы наурыз

2009 жылғы наурыз

2009 жылғы наурыз

4.4. Мәміле туралы ақпаратты ашу индексін жақсарту, директорлардың жауапкершілігін, акционерлердің сот процесіне қатысу қабілетін арттыру
4.4.1. Акционерлік қоғамның қаржылық есебінде мүдделі тараптармен мәмілелер туралы ақпараттың ашықтығын арттыру

ҰБ (келісім бойынша),

ҚҚА (келісім бойынша), Қаржымині

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ақша төлемі мен аударымы, қаржы ұйымдарының бухгалтерлік есебі мен қаржылық есептілігі және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметі туралы» Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы   2009 жылғы ақпан
4.5.

3 құжатты, рәсімдерге арналған уақытты 3 есе,  экспорт операцияларын жүргізуге арналған шығыстарды 25% қысқарту

3 құжатты, рәсімдерге арналған уақытты 30%-ға,   импорт операцияларын жүргізуге арналған шығыстарды 25% қысқарту

4.5.1.

Қазақстан Республикасы Парламентінің  Мәжілісінде «Кеден ісі саласындағы кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын кедендік ресімдеуді оңайлату бөлігінде мыналарды көздейтін пысықтау:

- қағаз тасығышты алып тастап тауар жеткізуді бақылайтын құжат ретінде тауарларға ілеспе құжаттарды қабылдау;

- сыртқы экономикалық қызметке қатысушының есеп карточкасын бермей сыртқы экономикалық қызметке қатысушыны электронды тіркеуді жүзеге асыру және кедендік ресімдеу кезінде құжаттарды ұсынғанда оны тізімнен алып тастау

Қаржымині,

ЭБЖМ

Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Кеден ісі саласындағы кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңының жобасы   2009 жылғы наурыз
4.5.2. Экспорт және импорт бойынша лицензиялар алу үшін мерзімдерді қысқарту ИСМ, Қаржымині

«Тауарлардың

экспорты мен импортын лицензиялау ережесін бекіту туралы»

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 12 маусымдағы N 578 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің  қаулысы  

2009 жылғы қаңтар
4.5.3. Сертификаттау және рұқсат беру жүйесі саласында экспорт-импорт операцияларын жүргізуге ықпал ететін,  санитарлық-эпидемиологилық және бақылаудың басқа да түрлерін жүзеге асыру бөлігінде рәсімдерді, мерзімдерді оңайлату және нақтылау 

ИСМ

ДСМ

АШМ

«Сәйкестікті растау рәсімдері» техникалық регламентін бекіту туралы»

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 4 ақпандағы № 90 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің  қаулысы  

«Санитарлық-эпидемиологиялық сараптауды өткізу ережесін бекіту туралы»

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2003 жылғы

14 қарашадағы № 841 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрық

«Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін айқындау бойынша оларға ветеринарлық-санитарлық сараптама жүргізу ережесін бекіту туралы»

Ауыл шаруашылығы министрінің 2008 жылғы 1 сәуірдегі № 199 және   «Мемлекеттiк ветеринариялық қадағалау объектiлерiне диагностика немесе ветеринариялық-санитариялық сараптау нәтижелері бойынша ветеринариялық зертханалардың сараптау актiсiн беру ережесiн бекiту туралы»

Ауыл шаруашылығы министрінің 2002 жылғы 4 желтоқсандағы № 399 бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрық 

2009 жылғы қаңтар

2009 жылғы қаңтар

2009 жылғы наурыз

4.5.4. Тіркеу сынақтарын жүргізу үшін қажетті үлгілерді қоспағанда,  мемлекеттік тіркелуге тиісті тамақ өнімдерін әкелуге (импорттауға) рұқсат беруді алып тастау ДСМ

«Мемлекеттік тіркелуге тиіс тамақ өнімдерін әкелу (импорттау) ережесін бекіту туралы»

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 19 ақпандағы № 165 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің  қаулысы  

2009 жылғы қаңтар
  Орта мерзімді шаралар      
4.6. Әкімшілік кедергілерді азайту жөніндегі жұмыстарды жалғастыру ИСМ   Тоқсан сайын
5. Шағын және орта бизнес субъектілері үшін екінші деңгейдегі банктер беретін кредиттерді «Даму» КДҚ» АҚ-ның кепілдік беру тетігін енгізу
5.1. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы шеңберінде  шағын және орта бизнес субъектілеріне кредиттерді кепілдендіру тетігін пысықтау «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ

Кейіннен Үкіметке ақпарат ұсына отырып ЕДБ-мен тиісті шарттарға қол қою.

«Даму» КДҚ» АҚ  ішкі құжаттарына тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізу

2009 жылғы қаңтар-ақпан
V. 30 корпоративтік көшбасшы бағдарламасын іске асырудың екінші бағытын іске асыру

ТЕТІКТЕР:жобаларды іске асыру мынадайі бағыттарда жүзеге асырылатын болады:

- бидайды тереңдете қайта өңдеу;

- ет пен сүтті қайта өңдеу;

- соя мен жүгеріні қайта өңдеу;

- тауар өндірісі мен балықты қайта өңдеу және т.б.  

Осы бағыттардағы іске асырылатын жобаларға мемлекеттік қолдаудың мынадай түрлері көрсетілетін болады:

$1-         Инвестициялық жобаны іске асыруға, инфрақұрылымды салуға, ілеспе өндірістерді дамытуға қаржылық қолдау көрсету.

$1-         Институционалдық қолдау (заңнаманы өзгерту, жерге және жер қойнауын пайдалануға құқықтар беру, еңбек ресурстарын дамыту және ҒЗТКЖ).

Үйлестіру тұрғысынан алып қарағанда «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ және әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар осы бағыттардың негізгі оператаорлары болып табылады.

Осы бағыттағы жобалар бойынша инфрақұрылымдар құрылысын қаржыландыру тікелей бюджеттік бағдарламлар әкімшілері (жергілікті атқарушы органдар) арқылы   республикалық бюджет қаражаты есебінен және/немесе республикалық бюджеттен капиталдандыруға бөлінген республикалық қаражат есебінен «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ еншілес ұйымдары жүзеге асыратын болады.

Инвестициялық жобаны сыртқы инфрақұрылымға байланыстырмай қаржыландыру «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ еншілес ұйымдары арқылы қарыз қаражаты және/немесе республикалық бюджеттен капиталдандыруға және/немесе бюджет қарызы түрінде бөлінген республикалық қаражат есебінен  жүзеге асырылуы мүмкін.

  Ағымдағы шаралар:
$11.      Жеке секторға ұсынылатын бағыттар мен мемлекеттік қолдау шаралары туралы  хабарландыру «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ БАҚ-та ақпарат жариялау 2008 жылғы ақпан
  Орта мерзімді шаралар:
$12.       ҚР Ұлттық қорынан бөлінетін қаражат шеңберінде көрсетілген бағыттар бойынша жобаларды іске асыруға ашық конкурстар өткізу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, «ҚазАгро» ҰХ» АҚ Қарауға арналған инвестициялық жобалардың тізбесі 2009 жылғы наурыз
$13.      Таңдалған жобалар үшін мемлекеттік қолдау көлемін айқындау «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Мемлекеттік қолдау шараларының тізбесі мен көлемі

2009 жылғы

 сәуір

$14.      Уәкілетті органның жобаларды қаржыландыру бойынша шешімі «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, «ҚазАгро» ҰХ» АҚ Уәкілетті органның шешімі 2009 жылдың мамырынан бастап (жобалардың дайын болуына орай)
$15.      Қарыз немесе тікелей қаржыландыру шарттарына қол қою «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, «ҚазАгро» ҰХ» АҚ Қол қойылған шарттар 2009 жылдың мамырынан бастап (жобалардың дайын болуына және Директорлар кеңесінің шешім қабылдакуына орай)
$16.      Қарызды игеру немесе қаржыландыруды жүзеге асыру «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, «ҚазАгро» ҰХ» АҚ Қаражатты жобалау компанияларының есебіне жазу 2009 жылдың маусымнан бастап
$17.      Жобаларды іске асыру «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, «ҚДБ» АҚ, ӘКК,   ұлттық компаниялар  Пайдалануға берілген объектілер

2010 жылдың

4-тоқсанынан бастап

$18.      Мемлекеттік қолдау шараларын іске асыру ҚР Үкіметі; уәкілетті мемлекеттік органдар ҚР Үкіметінің Қаулысы 2009 жылдың маусымынан бастап
$19.      Инвестициялық жобалардың іске асырылу барысына мониторинг   «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Үкіметке ақпарат Тоқсан сайын
VI.Инновациялық, индустриалдық жәнеинфрақұрылымдық жобаларды іске асыру

ТЕТІКТЕР:жобаларды іске асыру екі бағытта жүзеге асырылатын болады:

1. энергетикалық жобалар

2. халықтың жұмыспен қамтылуын қолдау үшін инфрақұрылымдық жобалар.

Осы бағыттар бойынша жобаларды іске асыру экономика үшін энергетикалық тапшылық проблемасын шешеді және дағдарыс жағдайында еңбек нарығын тұрақтандырады.

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚеншілес ұйымдары экономикалық өтемді инфрақұрылымдық жобалар бойынша операторлар болады. Экономикалық өтемді жобалар бойынша қаржыландыру қарыз қаражаты және/немесе капиталдандыру түріндегі республикалық бюджеттен бөлінетін қаражат және/немесе бюджет кредиттері есебінен жүзеге асырылатын болады. Осы бағыт шеңберінде Ұлттық Қордан капиталдандыруға бөлінген қаражаттан 120 млрд. теңге жіберу көзделіп отыр. Жобаларды таңдауды және қаражатты бөлуді «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚбасқару органдары жүзеге асыратын болады.

Экономикалық өтемді емес, алайда әлеуметтік маңызы бар инфрақұрылымдық жобалар бойынша тиісті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері оператор болады. Экономикалық өтемді емесжобаларды қаржыландыру республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылатын болады.

  Ағымдағы шаралар:      
$11.       «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ ҚР Ұлттық Қорынан бөлінетін қаражат шеңберінде басым инфрақұрылымдық жобаларды таңдайды «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Экономиканы жаңғырту мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссияның хаттамалық шешімімен мақұлданған  инфрақұрылымдық жобалардың қарауға арналған тізбесі 2009 жыл             1 ақпан
  Орта мерзімді шаралар:
2 Жобаларға сараптама жүргізу және тиісті рәсімдерді жүзеге асыру «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ» Сараптама жүргізудің барысы туралы есеп 2009 жылғы сәуір.
3 Жобаларды қаржыландыру бойынша уәкілетті орган «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ» шешімі «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ» «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ» уәкілетті органының шешімі 2009 жылғы мамырдан бастап (жобаның дайын болуына қарай)
4 Заем шарттарына қол қою немесе жобаларды тікелей қаржыландыру «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ» Қол қойылған шарттар 2009 жылғы мамырдан бастап (жобаның дайын болуына және Директорлар кеңесінің шешімді қабылдауына қарай)
5 Жобалардың бірлескен инвесторларының қаражатын тарту Ұлттық компаниялар немесе ӘКК Жобалау компаниясының шотына қаражат аудару 2009 жылғы маусым
6  «Самұрық-Қазына ҰӘҚ» АҚ»  қаражатын игеру «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ» Жобалау компаниясының шотына «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ» қаражатын аудару 2009 жылғы маусым
7 Жобаларды іске асыру: объектілерді салу, өндірісті ұйымдастыру, пайдалануға беру «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ», «ҚДБ» АҚ, ұлттық компаниялар  Объектілерді пайдалануға беру 2009 жылдан бастап(жобалардың дайын болуына қарай)
8 Инвестициялық жобалардың іске асырылу барысына мониторинг «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ» Үкіметке ақпарат тоқсан сайын
9 Электр энергияға және табиғи монополиялардың басқа да қызметтеріне тарифтердің шекті деңгейін бекіту ТМРА, ЭМРА Үкіметтің қаулысы 2009 жылғы         1 мамырға
VII. Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту
1. «ҚазАгро» ҰХ» АҚ 1 млрд. АҚШ доллары сомасында облигацияларды шығару жолымен Ұлттық қордан қарыз алуды жүзеге асыру
1.1. «ҚазАгро» ҰХ» АҚоблигацияларын Ұлттық қордың қаражатын инвестициялауға арналған рұқсат етілген қаржылық құралдар тізбесіне қосу туралы ұсыныс ЭБЖМ, АШМ, Қаржымині, ҰБ, «ҚазАгро» ҰХ» АҚ Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Ұлттық қорды басқару жөніндегі кеңестің шешімі 2009 жылғы      15 қаңтарға
1.2. Облигацияланған қарыздың негізгі өлшемдері мен шарттарын бекіту ҰБ,«ҚазАгро» ҰХ» АҚ, ЭБЖМ, Қаржымині, ҚҚА Параметрлер мен облигацияланған заемдар шарттарын бекіту 2009 жылғы      20 қаңтарға
1.3. Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 1 қыркүйектегі № 1641 Жарлығына Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын қалыптастырудың және пайдаланудың орта мерзiмді перспективаға арналған тұжырымдамасын нақтылау бөлігінде өзгерістер енгізу ЭБЖМ, Қаржымині, ҰБ Қазақстан Республикасы Президенті Жарлығының жобасы 2009 жылғы       16 ақпанға
1.4. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын орналастыру үшiн материалдық емес активтердi қоспағанда, рұқсат етiлген шетелдiк қаржы құралдарының тiзбесiнеҰлттық қор активтерін қазақстандық эмитенттердің бағалы қағаздарына инвестициялауға рұқсат беру бөлігінде өзгерістер енгізу Қаржымині, ҰБ Үкіметтің қаулысы 2009 жылғы      16 ақпанға
1.5.  «ҚазАгро» ҰХ АҚ Директорлар кеңесінің отырысында Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын тарту үшін облигацияларды шығару туралы шешім қабылдау  «ҚазАгро» ҰХ» АҚ  «ҚазАгро» ҰХ АҚ Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы 2009 жылғы     20 қаңтарға
1.6. Ұлттық қор қаражатын тарту үшін облигацияларды шығаруды мемлекеттік тіркеу ҚҚА, «ҚазАгро» ҰХ» АҚ Облигацияларды шығарудың мемлекеттік тіркеуі туралы мәлімет  2009 жылғы       5 ақпанға
1.7. Ұлттық банктің Ұлттық қор қоржынындағы«ҚазАгро» ҰХ АҚ облигацияларын сатып алуы ҰБ, Қаржымині, «ҚазАгро» ҰХ» АҚ, Облигацияларды сатып алу-сату шарттары: Қазақстан Республикасы Ұлттық банкіндегі ақша қаражатын «ҚазАгро» ҰХ АҚ шотына аудару   2009 жылғы         1 наурызға
2.

Инвестицияларды жұмыс істеп тұрған және жаңа экспортқа бағдарланған секторларды қолдауға бағыттау, оның ішінде

- астық секторы,

- ет және сүт өнімдерін қайта өңдеу,

- жеміс-көкөніс дақылдарын қайта өңдеу,

- жылыжай шаруашылықтарының, көкөніс қоймаларының, құс фабрикаларының,

- экспорттың инфрақұрылымын дамыту отырып тауарлы-сүт фермаларды, семірту алаңдары мен сойыс пункттерінің желілерін құру,

- қазіргі заманғы ет өңдеу кешендерін ұйымдастыру, тамшылатып суландыру технологияларын қолданып жеміс-көкөніс дақылдарын өндіруді және жіңішке жүн талшығын терең өңдеуді дамыту, Қазақстан астығы экспортының инфрақұрылымын дамыту, аграрлық техникалық маркеттерді құру және дамыту, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасын құрастыру жөніндегі жобаларды іске асыру.

2.1.  Жобаларды іске асырудың қажеттілігін негіздемесі (жобалар құнын және оларды сатып алу есебін айқындау, нақты жобалары іске асыру орындарын айқындау және т.б.)  «ҚазАгро» ҰХ» АҚ  «ҚазАгро» ҰХ АҚ Директорлар кеңесінің шешімі 2009 жылғы      15 ақпанға
2.2. Жобаларды іске асыру үшін бизнес-әріптестерді таңдау бойынша конкурстар өткізу «ҚазАгро» ҰХ» АҚ Конкурстық комиссияның шешімі  2009 жылғы     15 наурызға
2.3.  Жобаларды қаржыландыру және іске асыру  «ҚазАгро» ҰХ» АҚ Шарттар жасасу әрі кепілдік және кепілгерлік қамамасыз етуді ресімдеу 2009 жылғы      25 наурызға
2.4.  Жобаларды басқару және мониторинг  АШМ, ЭБЖМ, «ҚазАгро» ҰХ» АҚ  Ақпарат қаражатты қайтару аяқталғанға дейін
2.5. Инвестициялық жобаларды іске асыруға тартылмаған уақытша бос ақша  қаражаты есебінен ауылшаруашылығы тауарларын өндірушілерді кредиттеу   АШМ, «ҚазАгро» ҰХ» АҚ  Ақпарат 2009 жылдың, 2010 жылдың қорытындысы бойынша
3. Бірлескен іс-қимылдар жоспарында көзделген іс-шараларды табысты іске асыру үшін «ҚазАгро» холдинг қызметін нормативті реттеу мәселелерін шешу
3.1.  «Кейбір заңнамалық актілерге Ұлттық әл-ауқат қоры қызметінің мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу және «Қазақстан инвестициялық қоры туралы» Қазақстан Республикасы Заңының күші жойылды деп тану туралы» заң жобасына қажетті өзгерістер мен толықтырулар енгізу ЭБЖМ, АШМ, Қаржымині, Әділетмині, ҚҚА, «ҚазАгро» ҰХ» АҚ Үкіметке ақпарат 2009 жылғы        1 ақпанға дейін
3.2. «ҚазАгро» ҰХ» Ақ-ға ұлттық басқарушы холдингі мәртебесін беруді көздейтін «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің
2006 жылғы 11 желтоқсандағы № 220 Жарлығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығының жобасы туралы» Үкімет қаулысының  жобасын әзірлеу
АШМ, МЭБП, Қаржымині, Әділетмині, ҚҚА, «ҚазАгро» ҰХ» АҚ Үкіметтің қаулысы 2009 жылғы      15 ақпанға дейін
3.3.  «ҚазАгро» холдингіне ұлттық басқарушы холдинг мәртебесін беруді көздейтін«Агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 11 желтоқсандағы      № 220 Жарлығының жобасын әзірлеу АШМ, МЭБП, Қаржымині, Әділетмині, «ҚазАгро» ҰХ» АҚ Президент Жарлығы 2009 жылғы      15 ақпанға дейін
3.4.  «ҚазАгро» холдингіне ұлттық басқарушы холдингі  мәртебесін беруді көздейтін «Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы             11 желтоқсандағы № 220 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы                  23 желтоқсандағы № 1247 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Үкімет қаулысының жобасын әзірлеу АШМ, ЭБЖМ, Қаржымині, Әділетмині, ҚҚА, «ҚазАгро» ҰХ» АҚ Үкімет қаулысы 2009 жылғы       15 ақпанға дейін
3.5. «ҚазАгро» холдингінің құрылтай құжаттарына, сондай-ақ ұлттық басқарушы холдингі мәртебесіне байланысты өзге де құжаттарға қажетті өзгерістер енгізу  АШМ, Әділетмині, «ҚазАгро» ҰХ» АҚ Үкіметке ақпарат 2009 жылғы        1 наурызға дейін
VIII. Халықтың  әлеуметтік  аз қамтылған топтарын жұмыспен қамтамасыз ету және қолдау
  Ағымдағы шаралар:      
1.

Әлеуметтік төлемдерді, зейнетақыларды және бюджет саласы қызметкерлерінің жалақыларын ұлғайту бойынша Мемлекет басшысының тапсырмасын іске асыру

ЭБЖМ, Еңбекмині,

мүдделі мемлекеттік органдар

2009-2010 жылдары зейнетақыларды, жалақыны және степендияны 25%-ға ұлғайту

Базалық зейнетақы төлемдерін 2011 жылға қарай  күнкөрістің ең төменгі деңгейінен 50 %-ға дейін жеткізу

Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мен арнайы мемлекеттік жәрдемақылар мөлшерін  жыл сайын 9% ұлғайту

2010 жылдан бастап 4-ші және одан көп баланың туылуына бір жолғы жәрдемақыны 50 айлық есептік көрсеткішке дейін

2010 жылдан бастап бір жасқа толғанға дейін бала күтімі жөніндегі ай сайынғы жәрдемақылардың мөлшерін      2007 жылға қарағанда 2,5 есеге ұлғайту

2010 жылдан бастап әлеуметтік төлемдердің – ата-аналарға, қамқоршыларға, мүгедек балалар тәрбиелеушілерге 1 ең төменгі жалақы мөлшерінде жәрдем ақылардың жаңа түрін енгізу  

2009 жылғы қаңтар, жыл сайын
2. 2009 жылға арналған біліктілігі жоқ шетелдік жұмыс күшін тартуға мораторий енгізу және заңсыз көші-қонға бақылауды қатаңдату Еңбекмині, ІІМ, ҰҚК (келісім бойынша) Еңбекминінің бұйрығы, Үкіметке ақпарат 2009 жылғы қаңтар
3. Әлеуметтік жобаларды қаржыландыру бойынша және олардың отандық тауар өндірушілерден сатып алатын тауарлар (жұмыс, қызмет) үлесін ұлғайту бойынша жекеменшік сектордағы ірі және орта  кәсіпорындармен әлеуметтік әріптестік туралы меморандумдар жасасу Еңбекмині, ИСМ, ЭМРМ, ЖАО Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат 2009 жылғы ақпан
4. Жұмыс күшіне болжанып отырған сұранысқа сәйкес қысқа мерзімді даярлау және қайта даярлаудың оқу бағдарламаларын әзірлеу және босайтын қызметкерлерді қысқа мерзімді даярлау және қайта даярлауды ұйымдастыру бойынша базалық оқу орындарын айқындау БҒМ,Еңбекмині, ЖАО Үкіметке ақпарат 2009 жылғы ақпан
5. Жанар-жағар май материалдарына бағаның өсуін болдырмау жөніндегі  шараларды әзірлеу және іске асыру
5.1. Жанар-жағар май материалдарына бағаның өсуін болдырмау жөніндегі шараларды әзірлеу және іске асыру бойынша ТМРА, ЭМРМ, «Самұрық-Қазына ҰӘҚ» АҚ» ақпараттарын жинау және қорыту БҚА, ҚҚА, ЭМРМ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ»   Үкіметке ақпарат 2009 жылғы       15 ақпанға дейін
5.2. Жанар-жағар май материалдарына бағаның негізсіз өсуін болдырмау жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу және ұсыну БҚА, ҚҚА, ЭМРМ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ» Үкіметке ұсыныс 2009 жылғы      15 наурызға дейін
  Орта мерзімді шаралар:
6. Өндіріс көлемінің төмендеуі нәтижесінде босатылған персоналдарды толық жұмыспен қамтамасыз ету жөнінде ірі компаниялармен ынтымақтастық туралы меморандумдар жасасу
6.1. Келіссөздер жүргізу және ірі компаниялармен меморандумдарға қол қою ЖАО, Еңбекмині Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдерімен, ірі компаниялар басшыларымен және кәсіподақ ұйымдарымен меморандумдар жасасу, Үкіметке есеп 2009 жылғы ақпан
6.2. Қол қойылған меморандумдардың есебі мен олардың орындалу мониторингін жүргізу. Еңбекмині, ЖАО Меморандумдарды жасасудың  және олардың орындалу барысы туралы ақпаратты Үкіметке ұсыну. Босату тәуекелі кезінде еңбек заңнамасында көзделген қызметкерлердің еңбек құқығы қамтамасыз етіледі. өндіріс көлемінің қысқаруына байланысты әлеуметтік салдарларды азайту. ай сайын айдың 5-іне дейін
7. Жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету жөнінде тұрақтандыру шараларын бірінші кезекте қабылдауды талап ететін өңірлерді айқындау Еңбекмині, ЖАО, ЭБЖМ, ИСМ, ККМ, ЭМРМ, АШМ Үкіметке ақпарат ай сайын
8. Жаңа өндірістерді ашуды есепке ала отырып, жұмыс күшіне сұранысты бағалау Еңбекмині, ЖАО, ЭБЖМ, ИСМ, ККМ,ЭМРМ, АШМ Үкіметке ақпарат ай сайын
9. Өңірлер бөлінісінде босатылған жұмысшыларды және жұмыссыздарды кәсіби даярлау және қайта даярлауға бюджет қаражатының қосымша талап етілуін, сондай-ақ әлеуметтік қолдаудың қосымша түрлерін (атаулы әлеуметтік көмек, тұрғын үй көмегі және мемлекеттік балалар жәрдемақысы) болжау ЭБЖМ, Еңбекмині, ЖАО Үкіметке ақпарат  2009 жылғы қаңтар, кейіннен жаңарту –          ай сайын
10. Босатылған қылмыскерлерді және жұмыссыздарды кәсіби даярлау және қайта даярлауды ұйымдастыру БҒМ, Еңбекмині, ЖАО Үкіметке ақпарат жыл бойы
11. Жұмыспен қамтудың тұрақтылығын, оның ішінде халықты қоғамдық жұмыстарға тарту жолымен қамтамасыз ету бойынша өңірлік бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру Еңбекмині, ЭБЖМ, ЖАО Өңірлік бағдарламалардың іске асырылу барысы туралы Үкіметке ақпарат  тоқсан сайын
12. Өңірлер бөлінісінде жұмыспен қамтудың жедел мониторингі мен әлеуметтік қолдаудың (атаулы әлеуметтік көмек, тұрғын үй көмегі және мемлекеттік балалар жәрдемақысы) қосымша нысанын жүргізу Еңбекмині, ЖАО Үкіметке ақпарат ай сайын, келесі есепті айдың      10 дейін
13. Мектептердегі тегін тамақтануды кеңейту БҒМ, ЖАО Үкіметке ақпарат 2009 жылғы наурыздан бастап
14. Балаларды мектепке дейінгі біліммен қамту деңгейін ұлғайту БҒМ, ЖАО Үкіметке есеп 2009 жылғы наурыздан бастап
15.   Отандық өнім берушілер картасын әзірлеу және мемлекеттік сектор мен бизнес үшін өнім берушілерді қалыптастыру ИСМ, АШМ, ЭМРМ Картаны үкіметке ұсыну бастапқы ұсыну –2009 жылғы ақпан, келесі жаңарту – тоқсан сайын
16. Бастапқы қажеттілік (ет, құрғақ сүт, өсімдік майы, қант және күріш) тауарлар қорларын тұрақтандыруды қалыптастыру жөніндегі жұмыстарды жалғастыру АШМ, ТЖМ, ЖАО Бастапқы қажеттілік тауарларының тұрақтандыру қорларын қалыптастыру жөніндегі жұмыстардың барысы туралы Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат жарты жылда      1 рет

 

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

ПМК – Премьер-Министр Кеңсесі

ЭБЖМ – Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

Қаржымині – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

ККМ– Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

ИСМ– Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі

ЭМРМ – Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

АШМ– Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы  министрлігі

Еңбекмині - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты  әлеуметтік қорғау министрлігі

Мәдениетмині – Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

ДСМ – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Қорғанысмині – Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі

ІІМ – Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

ТЖМ – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

ҰҚК ШҚ  – Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі

Әділетмині – Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

ҰБ – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі

ҚҚА – Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі

ТМРА – Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды  реттеу агенттігі

БҚА–Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ  – «Самырұқ-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы

«ҚазАгро» ҰХ» АҚ  – «ҚазАгро» ұлттық холдингі» акционерлік қоғамы

«Даму» КДҚ» АҚ – «Даму» шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры

ЖАО – облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары

ҚЕХС – Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары   

ЕДБ – Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері 

САҚ – «Стресті активтер қоры» акционерлік қоғамы

«ҚИК» АҚ – «Қазақстандық ипотекалық компания» акционерлік  қоғамы  

ЖК – жобалау компаниясы

«ТҚЖБ»  АҚ  –  «Тұрғын үй құрылысы жинақ банкі» акционерлік қоғамы

ҚМЖ – құрылыс-монтаждау жұмыстары

ШОБ – шағын және орта бизнес

Top
Разработано с JooMix.
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…