2019 жылғы 1 наурызға арналған облыстық маңызы бар қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп

2019 жылғы 1 наурызға арналған
облыстық маңызы бар қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп  
  
Республика (облыс, қала, аудан)  Оңтүстік-Қазақстан облысы, Түркістан қаласы 
Кезеңділігі  айлық 
Өлшем бірілігі:  мың теңге 
Бюджеттік бағдарламаның кодтары  Атауы  Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет  Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша  төленген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына  бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,%  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бекітілген
2 3 4 5 6 міндеттемелер, %  
I. КІРІСТЕР 50 567 312,0 5 939 326,0 5 963 021,0 100,4 11,8
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 4 606 803,0 680 670,0 666 406,6 97,9 14,5
1 Салықтық түсімдер 4 606 803,0 680 670,0 666 406,6 97,9 14,5
01 Табыс салығы 2 520 312,0 356 300,0 321 100,8 90,1 12,7
2 Жеке табыс салығы 2 520 312,0 356 300,0 321 100,8 90,1 12,7
03 Әлеуметтiк салық 1 137 998,0 150 000,0 153 281,7 102,2 13,5
1 Әлеуметтік салық 1 137 998,0 150 000,0 153 281,7 102,2 13,5
04 Меншiкке салынатын салықтар 779 639,0 149 740,0 151 390,5 101,1 19,4
1 Мүлiкке салынатын салықтар 346 776,0 81 540,0 81 082,3 99,4 23,4
3 Жер салығы 113 163,0 20 100,0 23 965,0 119,2 21,2
4 Көлiк құралдарына салынатын салық 318 500,0 48 100,0 46 247,7 96,1 14,5
5 Бірыңғай жер салығы 1 200,0 0,0 95,6 0,0 8,0
05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 126 942,0 18 030,0 25 611,6 142,0 20,2
2 Акциздер 23 000,0 3 700,0 3 704,8 100,1 16,1
3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 13 950,0 3 700,0 4 049,8 109,5 29,0
4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 87 152,0 10 260,0 16 506,9 160,9 18,9
5 Ойын бизнесіне салық 2 840,0 370,0 1 350,1 364,9 47,5
07 Басқа да салықтар 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
1 Басқа да салықтар 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
08 Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе)  оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер 41 912,0 6 600,0 15 021,7 227,6 35,8
1 Мемлекеттік баж 41 912,0 6 600,0 15 021,7 227,6 35,8
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 43 812,0 3 300,0 36 115,3 1 094,4 82,4
2 Салықтық емес түсiмдер 43 812,0 3 300,0 36 115,3 1 094,4 82,4
01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 30 542,0 3 300,0 6 112,2 185,2 20,0
1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 25 400,0 3 300,0 6 111,8 185,2 24,1
7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
9 Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 142,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 0,0 0,0 118,2 0,0 0,0
1 М?най секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге үтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 0,0 0,0 118,2 0,0 0,0
06 Өзге де салықтық емес түсiмдер 13 270,0 0,0 29 884,9 0,0 225,2
1 Өзге де салықтық емес түсiмдер 13 270,0 0,0 29 884,9 0,0 225,2
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 81 625,0 0,0 5 143,1 0,0 6,3
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 81 625,0 0,0 5 143,1 0,0 6,3
03 Жердi және материалдық емес активтердi сату 81 625,0 0,0 5 143,1 0,0 6,3
1 Жерді сату 80 625,0 0,0 5 143,1 0,0 6,4
2 Материалдық емес активтерді сату 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 45 835 072,0 5 255 356,0 5 255 356,0 100,0 11,5
4 Трансферттердің түсімдері 45 835 072,0 5 255 356,0 5 255 356,0 100,0 11,5
02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 45 835 072,0 5 255 356,0 5 255 356,0 100,0 11,5
2 Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер 45 835 072,0 5 255 356,0 5 255 356,0 100,0 11,5
II. ШЫҒЫНДАР 50 567 312,0 5 943 678,0 5 885 201,5 99,0 11,6
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 324 971,0 41 148,0 40 531,7 98,5 12,5
1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 245 937,0 29 271,0 28 658,1 97,9 11,7
112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 24 576,0 7 684,0 7 684,0 100,0 31,3
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 221 361,0 21 587,0 20 974,1 97,2 9,5
2 Қаржылық қызмет 24 601,0 4 049,0 4 046,1 99,9 16,4
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 4 957,0 0,0 0,0 0,0 0,0
805 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік сатып алу бөлімі 19 644,0 4 049,0 4 046,1 99,9 20,6
5 Жоспарлау және статистикалық қызмет 6 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 6 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 48 033,0 7 828,0 7 827,5 100,0 16,3
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 48 033,0 7 828,0 7 827,5 100,0 16,3
02 Қорғаныс 121 576,0 2 857,0 2 755,6 96,5 2,3
1 Әскери мұқтаждар 21 576,0 2 857,0 2 755,6 96,5 12,8
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 21 576,0 2 857,0 2 755,6 96,5 12,8
2 Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 219 058,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер 219 058,0 0,0 0,0 0,0 0,0
485 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 219 058,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04 Бiлiм беру 16 616 246,0 2 194 614,0 2 193 799,0 100,0 13,2
1 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 4 010 038,0 617 163,0 616 728,2 99,9 15,4
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 4 010 038,0 617 163,0 616 728,2 99,9 15,4
2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 11 817 138,0 1 533 958,0 1 533 580,8 100,0 13,0
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 11 546 445,0 1 433 958,0 1 433 580,8 100,0 12,4
467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 270 693,0 100 000,0 100 000,0 100,0 36,9
9 Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 789 070,0 43 493,0 43 490,0 100,0 5,5
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 789 070,0 43 493,0 43 490,0 100,0 5,5
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 2 390 528,0 198 194,0 183 483,6 92,6 7,7
1 Әлеуметтiк қамсыздандыру 1 417 080,0 78 330,0 77 453,4 98,9 5,5
451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 1 401 970,0 76 263,0 75 423,3 98,9 5,4
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 15 110,0 2 067,0 2 030,1 98,2 13,4
2 Әлеуметтiк көмек 872 115,0 105 809,0 92 104,3 87,0 10,6
451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 857 219,0 102 117,0 88 435,7 86,6 10,3
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 14 896,0 3 692,0 3 668,6 99,4 24,6
9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 101 333,0 14 055,0 13 925,9 99,1 13,7
451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 101 333,0 14 055,0 13 925,9 99,1 13,7
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 8 271 818,0 1 406 515,0 1 370 400,2 97,4 16,6
1 Тұрғын үй шаруашылығы 4 944 946,0 1 282 004,0 1 249 890,2 97,5 25,3
463 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі 250 000,0 250 000,0 234 263,8 93,7 93,7
467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 3 514 362,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0
479 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі 13 305,0 2 378,0 2 378,0 100,0 17,9
491 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі 29 343,0 5 484,0 5 392,0 98,3 18,4
497 "Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі " 1 137 936,0 1 023 142,0 1 007 856,4 98,5 88,6
2 Коммуналдық шаруашылық 1 288 931,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0
467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 13 560,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0
497 "Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі " 1 275 371,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Елді-мекендерді көркейту 2 037 941,0 120 511,0 120 510,0 100,0 5,9
497 "Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі " 2 037 941,0 120 511,0 120 510,0 100,0 5,9
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 798 704,0 120 277,0 116 041,5 96,5 14,5
1 Мәдениет саласындағы қызмет 102 777,0 17 498,0 17 498,0 100,0 17,0
455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 102 777,0 17 498,0 17 498,0 100,0 17,0
2 Спорт 270 895,0 46 009,0 43 486,2 94,5 16,1
465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі 270 895,0 46 009,0 43 486,2 94,5 16,1
3 Ақпараттық кеңiстiк 158 998,0 25 885,0 25 884,3 100,0 16,3
455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 125 998,0 20 551,0 20 551,0 100,0 16,3
456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 33 000,0 5 334,0 5 333,3 100,0 16,2
4 Туризм 79 605,0 3 073,0 2 367,9 77,1 3,0
480 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) туризм бөлімі 79 605,0 3 073,0 2 367,9 77,1 3,0
9 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер 186 429,0 27 812,0 26 805,1 96,4 14,4
455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 148 671,0 21 563,0 21 516,3 99,8 14,5
456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 37 758,0 6 249,0 5 288,9 84,6 14,0
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 4 549 800,0 202 485,0 202 485,0 100,0 4,5
9 Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер 4 549 800,0 202 485,0 202 485,0 100,0 4,5
497 "Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі " 4 549 800,0 202 485,0 202 485,0 100,0 4,5
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 139 268,0 22 360,0 21 143,4 94,6 15,2
1 Ауыл шаруашылығы 112 276,0 13 159,0 13 158,0 100,0 11,7
462 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі 18 093,0 3 322,0 3 322,0 100,0 18,4
467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 1 593,0 0,0 0,0 0,0 0,0
473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 92 590,0 9 837,0 9 836,0 100,0 10,6
6 Жер қатынастары 26 992,0 9 201,0 7 985,4 86,8 29,6
463 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі 26 992,0 9 201,0 7 985,4 86,8 29,6
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 2 162 430,0 227 713,0 227 477,1 99,9 10,5
2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 2 162 430,0 227 713,0 227 477,1 99,9 10,5
467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 68 366,0 5 167,0 5 166,2 100,0 7,6
468 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі 2 094 064,0 222 546,0 222 310,9 99,9 10,6
12 Көлiк және коммуникация 4 867 786,0 3 493,0 3 477,0 99,5 0,1
1 Автомобиль көлiгi 4 818 602,0 0,0 0,0 0,0 0,0
485 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 4 818 602,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер 49 184,0 3 493,0 3 477,0 99,5 7,1
485 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 49 184,0 3 493,0 3 477,0 99,5 7,1
13 Басқалар 381 664,0 18 903,0 18 488,4 97,8 4,8
3 Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 48 037,0 3 301,0 2 886,4 87,4 6,0
469 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі 48 037,0 3 301,0 2 886,4 87,4 6,0
9 Басқалар 333 627,0 15 602,0 15 602,0 100,0 4,7
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 80 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 160 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі 93 627,0 15 602,0 15 602,0 100,0 16,7
15 Трансферттер 9 723 463,0 1 505 119,0 1 505 119,0 100,0 15,5
1 Трансферттер 9 723 463,0 1 505 119,0 1 505 119,0 100,0 15,5
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 9 723 463,0 1 505 119,0 1 505 119,0 100,0 15,5
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 0,0 0,0 -1 177,7
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 0,0 0,0 1 177,7 0,0 0,0
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0,0 0,0 1 177,7 0,0 0,0
01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0,0 0,0 1 177,7 0,0 0,0
1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 0,0 0,0 1 177,7 0,0 0,0
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 0,0 -4 352,0 78 997,1
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 0,0 4 352,0 -78 997,1
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 4 352,0 -78 997,1
Анықтамалық:
Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 472 670,1
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 551 667,2
Зам.акима города Туркестан                                                        М.ТангатаровРуководитель отдела экономики и

финансов                                                                                        З.БимбетоваЗав.сектор финансирования

местного бюджета и отчетности                                                К.Оспанова