Түркістан қаласының әкімдігі

ҚАУЛЫ

 

«_____» _______________                                                                           № ______

                            

Мектепке дейінгі тәрбие мен

оқытуға мемлекеттік білім беру

тапсырысын, жан басына шаққандағы

қаржыландыру және ата-ананың ақы

төлеу мөлшерін бекіту туралы

 

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23  қаңтардағы  Заңының  31 бабының  2  тармағына,  «Білім туралы»  Қазақстан  Республикасының  2007  жылғы  27  шілдедегі  Заңының  6  бабының 4 тармағының 8-1) тармақшасына сәйкес, Түркістан қаласының әкімдігі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1.  Осы қаулының 1, 2, 3 қосымшаларына сәйкес мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын, жан басына шаққандағы қаржыландыру және ата-ананың ақы төлеу мөлшері бекітілсін.

2. Түркістан қаласы әкімдігінің 2016 жылғы 25 тамыздағы №1167 «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын, жан басына шаққандағы қаржыландыру және ата-ананың ақы төлеу мөлшерін бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №3842 тіркелген, 2016 жылғы 09 қыркүйектегі «Түркістан», «Туркестон» газеттерінде жарияланған) және 2016 жылғы 7 желтоқсандағы №1739 «Түркiстан қаласы әкiмдiгiнiң 2016 жылғы 25 тамыздағы №1167 «Мектепке дейiнгi тәрбие мен оқытуға мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын, жан басына шаққандағы қаржыландыру және ата-ананың ақы төлеу мөлшерiн бекiту туралы» қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №3927 тіркелген, 2017 жылғы 13 қаңтардағы «Түркістан», «Туркестон» газеттерінде жарияланған) қаулыларының күші жойылсын.

           3. Осы қаулының орындалуын бақылау қала әкімінің орынбасары Ғ.Рысбековке жүктелсін.

4. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

                       

Қала  әкімі                                         Ә.Өсербаев

 

 

                                        

                                                                                                                                  Түркістан қаласы әкімдігінің
                                                                                                                                  2017 жылғы «__» _________
                                                                                                                                  №____ қаулысына

                                                                                                                                1-қосымша

 

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы

 

Қала атауы

Мектепке дейінгі мекемелердегі орын саны

Оның ішінде

республикалық бюджет есебінен

жергілікті бюджет есебінен

1

Түркістан

 

17909

16214

1695

 

                                                                                                                                  Түркістан қаласы әкімдігінің

                                                                                                                                  2017 жылғы«__»__________
                                                                                                                                №____ қаулысына

                                                                                                                                2-қосымша

            Жан басына шаққандағы қаржыландыру көлемі

 

Айына бір балаға тәрбиеленушіге кететін орташа шығыс, теңге

Балабақша

Мектеп жанындағы шағын орталық

Мектепке дейінгі жеке меншік мекемелер

қалалық жерлерде

ауылдық жерлерде

12000

21042

35618

39504

 

 

                                                                                                                                  Түркістан қаласы әкімдігінің
                                                                                                                                2017 жылғы «__»_________
                                                                                                                                   №____ қаулысына

                                                                                                                                3-қосымша

 

Ата-ананың ақы төлеу мөлшері

 

Барлығы

3 жасқа дейінгі күнiне бiр баланың тамағына шығын, теңге (көп емес)

3-7 жас аралығындағы күнiне бiр баланың тамағына шығын, теңге (көп емес)

309,52

337,35

     

      Ескертпе: 1 күніне бір балаға жас ерекшелігіне қарай кететін шығын. Нақты жұмыс күніне

                         есептелген. 

 

 

Акимат города Туркестан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

«__» _______________                                                                                        № ____                        

 

 

Об утверждении государственного 

образовательного заказа на

дошкольное воспитание и обучение,

размера подушевого финансирования 
и родительской платы

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан от    23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», подпунктом 8-1) пункта 4 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» акимат города Туркестан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер подушевого финансирования и родительской платы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления акимата города Туркестан  от 25 августа 2016 года №1167 «Об утверждении государственногообразовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размераподушевого финансирования и родительской платы»(зарегистрированный в  Реестре  государственной  регистрации  нормативных  правовых  актов  №3842, опубликованный в газетах «Түркістан», «Туркестон»  от  09  сентября   2016 года) и от 7 декабря 2016 года №1739 «О внесении изменений в постановление акимата города Туркестан от 25 августа 2016 года №1167 «Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера подушевого финансирования и родительской платы»(зарегистрированный в  Реестре  государственной  регистрации  нормативных  правовых  актов  №3927, опубликованный в газетах «Түркістан», «Туркестон»  от  13  января   2016 года).

          3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города  Рысбекова Г.

4. Настоящее постановление вводится в действие последня его первого официального опубликования.

 

Аким города                                               А.Усербаев

 

 

                                                                                                                        Приложение1

                                                                                                                         №2 к  постановлению

                                                                                                                         акимата города Туркестан №_____

                                                                                                                        от «____»  ___________2017года

 

Государственный образовательный заказа на дошкольное воспитание и обучение

 

Наименование города

Количество мест в дошкольных организациях

Из них

за счет средств республиканского бюджета 

за счет средств местного бюджета 

1

Туркестан

17909

16214

1695

 

                                                                                                                         Приложение2

                                                                                                                         №2 к  постановлению

                                                                                                                         акимата города Туркестан №_____

                                                                                                                         от «____»  ___________2017года

 

Размер подушевого финансирования

 

Средние расходы на одного воспитаника а месяц, тенге

Детский сад

Мини-центр при школе

Частные дошкольные организации

в городе

в сельской местности

12000

21042

35618

39504

 

                                                                                                                      Приложение 3

                                                                                                                        №2 к  постановлению

                                                                                                                        акимата города Туркестан №_____

                                                                                                                        от «____»  ___________2017 года

Размер родительской платы

 

Итого

Расходы на питание одного ребенка в день до 3 лет (не более), тенге

Расходы на питание одного ребенка в день от 3 до 7 лет (не более), тенге

309,52

337,55

 

           Примечание: Затраты на одного ребенка на 1 день в зависимости от возраста. Расчитан на

                                    фактические рабочие дни.

Top
Разработано с JooMix.
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…