ЖОБА

ТҮРКІСТАН ҚАЛАСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ

ҚАУЛЫ

«_____» _______________                                       № ______                                                      Түркістан қаласы

«Мектепке дейінгі тәрбие мен

оқытуға мемлекеттік білім беру

тапсырысын, жан басына шаққандағы

қаржыландыру және ата-ананың ақы

төлеу мөлшерін бекіту туралы»

 "Қазақстан  Республикасындағы  жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы", Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңның 31 бабының 2 тармағына, "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 6 бабының 4 тармағының 8-1) тармақшасына сәйкес, Түркістан қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының 1, 2, 3–қосымшаларына сәйкес мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын, жан басына шаққандағы қаржыландыру  және  ата-ананың  ақы  төлеу  мөлшері  бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын білім бөлімінің басшысы Б.Шойбековке жүктелсін.
         3. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

Қала әкімі                                        Ә.Өсербаев

                     

              

                                                                             Түркістан қаласы әкімдігінің
                                                                                     2016 жылғы «__» __________
                                                                                     №____ қаулысына 1-қосымша

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы

Қала атауы Мектепке дейінгі мекемелердегі орын саны Оның ішінде
республикалық бюджет есебінен жергілікті бюджет есебінен
1 Түркістан қаласы 17596 15956 1640

                                                                              Түркістан қаласы әкімдігінің

                                                                                    2016 жылғы «____»_________

                                                                                    №___ қаулысына №2 қосымша

Жан басына шаққандағы қаржыландыру көлемі

Айына бір тәрбиеленушіге жұмсалатын шығыстардың орташа құны (теңге) Мектепке дейінгі ұйымдар
Мемлекеттік балабақшаларда Шағын орталықтарда Мектепке дейінгі жеке меншік мекемелер (балабақша, шағын орталық)
балалар толық күн болатын балалар жарты күн болатын
22903-50799 аралығында 6600-18175 аралығында 3300-11967 аралығында 21042

                                                                                    Түркістан қаласы әкімдігінің
                                                                                    2016  жылғы «__» __________
                                                                                    №____  қаулысына 3-қосымша

               

Ата-ананың ақы төлеу мөлшері


288,11 350,65

          Ескертпе: 1 күніне бір балаға жас ерекшелігіне қарай кететін шығын. Нақты жұмыс күніне есептелген.

 ПРОЕКТ

                                                               

АКИМАТ ГОРОДА ТУРКЕСТАН     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_____» _______________                                      № ______                                                   город Туркестан

«Об утверждении государственного

образовательного заказа на дошкольное

воспитание и обучение, размера подушевого

финансирования и родительской платы»

          В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", подпунктом 8-1) пункта 4 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" акимат города ТуркестанПОСТАНОВЛЯЕТ:
      
    1. Утвердить государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер подушевого финансирования и родительской платы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования   Б.Шойбекову.

3. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.


        

Аким города                                                         А.Усербаев

                                                                  Приложение 1

                                                                                   к постановлению акимата

                                                                       города Туркестан
                                                                                           от «__» _______ 2016 года 

                                                       № _____

Государственный образовательный заказа на дошкольное воспитание и обучение

Наименование районов, городов Количество мест в дошкольных организациях Из них
за счет средств республиканского бюджета  за счет средств местного бюджета 
1 Туркестан 17596 15956 1640

3

                                                                                                  Приложение №2 к  постановлению

                                                                             акимата города Туркестан №_____

                                                                             от «____»  ____________ 2016 года

Размер подушевого финансирования

Средняя цена расходов на одного ребенка в месяц

 (тенге)

Дошкольные организации
Детские сады Мини-центры

Частные дошкольные организации

(детские сады, мини-центры)

Полный день пребывания

ребенка

Полдня пребывания

ребенка

  В пределах 22903-50799      

   

  В пределах     6600-18175

    

 В пределах 3300-11967       

  

18 376

                                                                        

                                                                Приложение 3
                                                                                   к постановлению акимата

                                                                      города Туркестан
                                                                                           от «__» _______ 2016 года 

                                                     № ____

Размер родительской платы

Итого Расходы на одного ребенка в день до 3 лет (не более), тенге

Расходы на одного ребенка в день от 3 до 7 лет (не более), тенге

288,11 350,65

     Примечание: Затраты на одного ребенка на 1 день в зависимости от возраста. Расчитан на фактические рабочие дни.

Top
Разработано с JooMix.
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…